Energieffektiva fordon

Programmet ska bygga kunskap och utveckla verktyg för utveckling, konstruktion och demonstration av energieffektivare fordon och sprida kunskapen till den svenska fordonsindustrin. Forskningen omfattar alla de delar i ett fordon som är viktiga för att åstadkomma högre energieffektivitet.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även andra typer av fordon som arbetsmaskiner omfattas.

Programmet innefattar främst följande områden:

  • Sociala, affärsmässiga, miljömässiga och resursmässiga aspekter av framtagande och implementering av ny fordonsteknik
  • El-, elhybrid-, laddhybrid- och andra hybridfordon inklusive bränslecellsfordon
  • Aerodynamik, tillämpning av lättvikt, förnybara och återvunna material samt annan teknik för att minimera fordonens resurs- och energi­användning

Vision och mål

Programmets vision ur ett 20-årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers (nationella och internationella) satsningar inom området nå fram till teknik som gör det möjligt att åstadkomma radikalt energieffektivare samt fossiloberoende lätta och tunga fordon.

Programmets mål är att bygga upp kunskap inom för fordonsområdet strategiska områden. Att stärka sådana kompetensområden kan bli avgörande för om Sverige i framtiden skall tilldelas nya eller få behålla befintliga utvecklings- och tillverkningsenheter.

Budgetram

Budgetramen för programmet uppgår till 132 miljoner kronor. Programmet fördelar huvuddelen av sina medel genom årliga utlysningar. Programmet finansieras i sin helhet av Energimyndigheten.

Avsikten är att programmet, efter avstämning vartannat år, ska förlängas med två år så länge det anses motiverat.