Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system 2018-2021

Samverkansprogrammet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) som har Chalmers Industriteknik (CIT) som värdorganisation. Beslut om en ny fyraårig programperiod 2018-2021 togs av Energimyndigheten hösten 2017.

Bakgrund

Sveriges mål för transportsektorn är att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010, och på längre sikt en fossilfri transportsektor. Programmet ska bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.

Programområden

Programmet bygger på stark samverkan mellan forskningsutförare, industri, institut och näringsliv samt med andra aktörer så som regionala och nationella myndigheter, och är indelat i fem områden:

  • Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier
  • Aktörer, styrmedel och strategier
  • Jämförande systemanalys
  • Processintegration och effektivisering
  • Synteser

Föregående etapp

Forskningsprogrammet Förnybara drivmedel är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3.

Den första etappen av programmet pågick mellan 2014-2017. Den totala budgetramen för tidigare etapp var 44 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrog med 22 miljoner kronor.

Programperiod

Programmet löper under fyra år mellan 2018-01-01 och 2021-12-31.

Programbudget

Den totala forskningsbudget för programmet är 33 miljoner kronor.

Utlysningar

Energimyndighetens utlysningar.