Projektinformation

Projekttitel:
Lokalt anpassade prognoser och information om arbetsmöjligheter
Projekttitel (eng):
Locally adapted forecasts and information about job opportunities
Project manager:
Marcus Carlström
Organisation:
Vindkraftcentrum.se
Projektnummer:
40573-1
Projektstart:
2015-07-01
Projektslut:
2016-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015202 000 kr
Total:202 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
I det här projektet kommer Strömsund att hjälpa lokala och regionala företag, politker och andra företrädare att ta fram lokala sysselsättningsprognoser. Inför varje informationstillfälle anpassas det informationsmaterial som ska tas fram inom projektet utifrån lokalsamhällets förutsättningar och planerade vindkraftetableringar. Utifrån lokala bakgrundsfakta tas sedan en sysselsättningsprognos fram med stöd av erfarenheter från de sysselsättningsstudier som Strömsund redan har gjort. På så sätt får prognoserna en verklighetsförankring och blir därigenom värdefulla för politiker, företagare, näringslivsföreträdare, arbetssökande och allmänhet då de ger goda exempel på vilka arbetsmöjligheter som kan bli aktuella i samband med byggandet av vindkraftparken i deras närhet.
Ärendesammanfattning (eng):
Before each information session we make a local adaptation of information material on the basis of the local community conditions and planned wind power projects. Based on local background information we'll prepare an employment forecast, supported by experiences from employment studies. The localized forecasts for a close reality and a local value for politicians, entrepreneurs, business leaders, job seekers and the general public as they provide good examples of the job opportunities that may be relevant in connection with the construction of the wind farm in their vicinity.