Projektinformation

Projekttitel:
ENKLAV nationellt
Projekttitel (eng):
ENKLAV nationally
Project manager:
Anders Edvardsson
Organisation:
Kommunförbundet Skåne
Projektnummer:
38781-2
Projektstart:
2015-05-04
Projektslut:
2016-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015661 292 kr
Total:661 292 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
71 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
Projektet ”ENKLAV nationellt” är en nationell vidareutveckling av det regionala ENKLAV som genomfördes i Skåne 2014-2015. ENKLAV nationellt syftar till att öka kunskapen om vindkraft samt att bidra till ett rationell och kunskapsbaserat samtal om vindkraft. Syftet ska uppnås genom utbildningar, dels för de kommunala energi- och klimatrådgivarna, dels för allmänhet, näringsliv och branschfolk. Som en del av utbildningen får alla deltagare broschyren ENKLAV som kan användas som referensmaterial eller att dela ut vid rådgivning. Målen är att 825 personer varav i stort sett samtliga energirådgivare per medverkande region ska gå utbildningen och att 80 procent av dessa ska få ökad kunskap om vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
The project “ENKLAV nationally” is a national further development of the regional ENKLAV that was conducted in southern Sweden 2014-2015. ENKLAV nationally is seeking to disseminate knowledge nationally to increase knowledge about wind energy and to contribute to a rational and knowledge-based dialogue about wind power. The objective will be achieved through training programs, both for the municipal energy and climate advisers, as for citizens, businesses and professionals. As part of the training, all participants receives the brochure ENKLAV that can be used as a reference or to be handed out during consultations. The goals are: 825 people were of almost all energy advisors per participating region will attend the program and that 80 per cent of these will enhance the knowledge of wind power.
Dokument: