Projektinformation

Projekttitel:
Lokal förankring av vindbruksprojekt
Projekttitel (eng):
Local support for wind power projects
Project manager:
Hans Pahlin
Organisation:
Lungsjöns Fritidsförening
Projektnummer:
42427-1
Projektstart:
2016-08-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016313 000 kr
2017334 000 kr
2018324 000 kr
Total:971 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
67 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Det här projektet syftar till att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan områden där vindkraft är byggt, skall byggas eller är under tillståndsprövning och på så sätt öka förmågan att genomföra utvecklingsåtgärder. Genom att skapa det goda exemplet i Lungsjön, en liten by i närheten av ett stort vindkraftprojekt, kan andra inspireras och lära sig arbetsmetodik och få idéer för att uppnå lokal nytta och förankring. Vilka framgångsfaktorer som framgångsrika lokala företag använt sig av för att få kontrakt med vindkraftexploatören skall kartläggas och spridas till andra företag.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this projekt is to create a network for the exchange of experience between areas where wind power is built, will be built or is under authorization procedure increases commitment and thereby increase the capacity to implement development measures. By creating the good example of Lungsjön, a small village near a large wind power project, others may be inspired and learn the working methods and ideas to achieve local benefits and support. What are the success factors of successful local companies made use of to get contracts with wind power developer should be identified and disseminated to other companies.