Projektinformation

Projekttitel:
Populationsmodellering för örnar: mortalitetsfaktorers relativa betydelse, samt möjlighet till kompensationsåtgärder
Projekttitel (eng):
Population modelling of eagles: relative importance of mortality factors, and opportunities for compensation
Project manager:
Jan Olof Helldin
Organisation:
Calluna AB
Projektnummer:
44540-1
Projektstart:
2017-06-01
Projektslut:
2017-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017300 000 kr
Total:300 000 kr
Programområde:
Program:
Vindvalprogrammet etapp 3
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
I detta projekt görs populationsmodelleringar för några utvalda fågelarter, baserat på vindkraftsmortlitet och andra demografiska faktorer (mortalitet och reproduktion). Modelleringarna visar på vindkraftsmortalitetens påverkan på arternas bevarandestatus, dess betydelse relativt andra demografiska faktorer, samt vilka möjligheter som finns att åtgärda påverkan från vindkraften med kompensationsåtgärder.
Ärendesammanfattning (eng):
In this project, populations of selected bird species (primarily golden and white-tailed eagle) are modelled, based on wind power mortality and other demographic factors (mortality and reproduction). The modelling will point out the impact of wind power mortality on conservation status, its importance relative to other dempgraphic factors, and what opportunities there are to manage the impact of wind power by compensatory measures.