Projektinformation

Projekttitel:
Syngaselektrofermentering för effektiv omvandling av lignocellulosa till biobränsle
Projekttitel (eng):
Syngas electrofermentations for efficient conversion of lignocellulose into biofuels
Project manager:
Lisbeth Olsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44730-1
Projektstart:
2017-06-01
Projektslut:
2019-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017828 000 kr
20182 076 000 kr
Total:2 904 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Målet är att utveckla teknologier för en hållbar biobaserad ekonomi genom att lösa de utmaningar som termo- och biokemiska omvandlingssteg står inför. Vi kommer att utveckla ett radikalt nytt koncept som bygger på förgasning av biomassa och syngasfermentering för att producera förnybara bränslen viktiga för den svenska energisektorn. Syngasfermentering kan utnyttja allt kol som finns i biomassan, men stora vetenskapliga utmaningar kvarstår. Projektet kommer att adressera utmaningar i relation till suboptimalt alkoholprocessutbyte, syngaskonverteringsgrad samt processinhibering. För att uppnå industriellt relevant utbyte och konverteringsgrad kommer vi att tillämpa en ny strategi som bygger på elektroassisterad fermentering och metabolic engineering med mål att ge cellerna större och effektivare tillgång till redoxpotential. Chalmers unika kompetens på energiteknik och industriell bioteknik gör det möjligt för oss att testa detta nya koncept i industriellt relevanta syngasmiljöer.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims at promoting the concept of a sustainable biobased economy by solving dead-end challenges that thermochemical and biochemical processes are facing. A radically new concept based on biomass gasification and syngas fermentation is suggested, to produce renewable fuels of high importance to the Swedish energy sector. Syngas fermentations can deliver full exploitation of the carbon present in biomass, however scientific challenges persist. This project will focus on overcoming major obstacles related to insufficient alcohol yields and syngas conversion rates, and also process inhibition. To achieve industrially relevant yields and rates we will apply a novel approach based on electrochemically assisted fermentations and metabolic engineering, targeting higher and more efficient availability of redox power. The unique competences we have at Chalmers on Energy Technology and Industrial Biotechnology will allow us to test this new concept under real syngas conditions.
Dokument: