Projektinformation

Projekttitel:
Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock
Projekttitel (eng):
Demand Response of the future Swedish building stock
Project manager:
Filip Johnsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
38892-3
Projektstart:
2018-05-21
Projektslut:
2020-05-15
Budget:
ÅrBeviljat
2018588 000 kr
2019501 000 kr
Total:1 089 000 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
E2B2 - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Anna Pettersson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att slutföra ett påbörjat doktorandprojekt, ”Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock”. Doktorandprojektet har tidigare beviljats stöd för tre år, men behöver ytterligare tid och medel för att kunna bli färdigt. Projektets huvudmål kvarstår, det vill säga att 1) utveckla en modelleringsmetodik som kan analysera hur och till vilken grad Sveriges byggnadsstock kan bidra till omställningen mot ett hållbart energisystem, med hänsyn tagen till åtgärder på både användar- och försörjningssidan, 2) att tillämpa metodiken för att visa på några utvecklingsvägar för Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och minskad klimatpåverkan.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to: 1. Develop a modeling methodology which can analyze how and to what extent the Swedish building stock can contribute to the transformation to a sustainable energy system considering measures both on the building side and the energy supply side. 2. To apply the methodology to investigate and define one or more development pathways for the Swedish building stock given goals on increased energy efficiency, renewable energy and reduced climate impact. Of special importance is to understand the role of the buildings as energy storage, demand response capabilities and as a platform for decentralized electricity generation and how this can interact with large scale integration of intermittent electricity generation (solar and wind). Thus, the aim is to understand how the potential role of the buildings as balancing capacity for electricity and heat. The project integrates analysis of the building side and the supply side, which is unique.
Dokument: