Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Sverige har en vision om att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, och de politiska målen som regering och riksdag har beslutat om på energi- och klimatområdet styr inriktningen på Energimyndighetens arbete. Vårt uppdrag innebär att vi är en av Sveriges största forskningsfinansiärer.

Vi utgår från en helhetssyn på samhällets behov och har därför satt upp fem utmaningar för Sverige och världen på energi- och klimatområdet. För att nya lösningar ska komma ut på marknaden snabbt arbetar Energimyndigheten med hela bredden av verktyg inom innovationssystemet.

Till de fem utmaningarna har vi tagit fram ett antal områdesstrategier i samråd med näringslivet, universitet och högskolor samt offentlig sektor och forskningsinstitut. Strategierna revideras regelbundet för att anpassa dem till förändringar i omvärlden. Vi använder effektlogik för att säkerställa att vårt stöd bidrar till att nå regeringens och riksdagens mål.

För att förverkliga områdesstrategierna finansierar vi projekt inom forskning och innovation, bland annat genom att sätta upp samlade forskningsprogram. Vi stöttar också affärsutveckling, kommersialisering, nätverkande och resultatspridning i Sverige och globalt.

Mer om vårt forskningsarbete

Rapporten Helhetssyn är nyckeln beskriver Energimyndighetens strategi för prioriterade forsknings- och innovationsbehov för perioden 2017-2020.

Energiforskningsläget redovisar ett antal insatser, resultat och effekter som forskning och innovation på energiområdet bidragit till.