Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom regeringens proposition Prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet har Energimyndigheten i uppdrag att fördela ungefär 1,6 miljarder per år i stöd till de här olika typerna av insatser på energiområdet:

  • Forskning
  • Utveckling
  • Demonstration
  • Kommersialisering
  • Innovation

I uppdraget lyfts särskilt fram att områden som har förutsättning för tillväxt och export ska få stöd, samt insatser för att öka jämställdheten i forskarvärlden. Effekter av forskningen ska framgå tydligt. Dessutom betonas att det är viktigt med samverkan av olika slag – mellan forskningsområden och discipliner, mellan forskning och innovation och mellan myndigheter.

Den forskning som Energimyndigheten stödjer omfattar hela innovationssystemet: grundforskning, tillämpad forskning, experimentell utveckling, demonstration, kommersialisering samt spridning av forskningsbaserad kunskap och resultat.

Regeringen brukar lägga en energiforskningsproposition vart fjärde år, med önskad inriktning för den kommande perioden. I sin årliga budgetproposition fördelar sedan regeringen pengar till energiforskningen.

Energimyndigheten använder en löpande portfölj- och programstyrning för att se till att forskningsmedlen används på ett relevant och nyttobetonat sätt. Bedömningskriterier för prioritering av forskningsprogram och portföljbolag att stödja är:

  • Strategisk relevans och omställningspotential
  • Vetenskaplig kvalitet och innovationshöjd
  • Genomförbarhet
  • Nytta och potential för spridning
  • Portföljrelevans och riskbalansering