Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Energimyndigheten ser omställningen av energisystemet som en integrerad del av samhällsutvecklingen. För att lyckas med omställningen av energisystemet behöver kompetens, erfarenhet, idéer och entreprenörskap tas tillvara från alla i samhället oberoende av kön. Energimyndigheten verkar därför för jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. 

Energimyndigheten finansierar forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering som ska komma till användning i samhället. Då samhället består av grupper av olika kön, ökar möjligheten till implementering om ett köns- och genusperspektiv inkluderas, när så är tillämpligt.

Sedan 1 januari 2018 har Energimyndigheten enligt förordning (2014:520) som instruktion att inom sitt verksamhetsområde:

  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forsknings- och innovationsverksamhet
  • verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt.

Energimyndigheten har följande övergripande mål på området:

  • könsfördelningen ska vara inom spannet 40/60 för programråd, strategiska råd, bedömargrupper eller motsvarande. Det inkluderar även kompetenscentrum och strategiska innovationsprogram,
  • könsfördelningen för beviljade ansökningar per utlysning ska normalt vara i samma nivå (+/- 10 procentenheter) jämfört med inkomna ansökningar,
  • på längre sikt ska könsfördelningen för ansökningar vara inom spannet 40/60 för projektledare och forskarstuderande.

Personer av alla kön och könsidentiteter ska bemötas lika bra i myndighetens verksamhet. Då regeringens mål för jämställdhetspolitiken beskrivs som jämställdhet mellan män och kvinnor kommer dessa begrepp vara de som används i Energimyndighetens jämställdhetsarbete.

Läs mer om regeringens jämställdhetspolitik.

 

016-544 20 91
016-544 20 18
016-544 22 94
016 - 544 2023