Så gör du en energikartläggning

Att kartlägga energianvändningen kräver tid, kunskap och bra mätutrustning. En energikartläggning kan utföras delvis av det egna företaget, en energikonsult eller en certifierad energikartläggare.

Engagera personal och ledning i energikartläggningsarbetet

Ledningens engagemang är viktig i processen med att genomföra en energikartläggning. Det gäller från starten av arbetet och val av arbetssätt, till själva slutpresentationen där resultat, investeringar och lönsamhetskalkyler presenteras.

Det är också viktigt att involvera och engagera övriga medarbetare i företaget. Medarbetare i företaget har olika kompetenser som kan vara värdefulla i kartläggningsarbetet. Det kan vara driftspersonal, ekonomiansvariga, lokalansvariga, miljö- och energiansvariga med flera. Den person som utses att vara huvudansvarig för energiarbetet och kartläggningen, bör samordna företagets samlade aktiviteter och även vara kontaktperson mot en eventuell konsult.

Engagera medarbetare genom exempelvis:

 • Följa med konsult eller internt energikunnig person när de går igenom företagets verksamhet.
 • Bidra med fakta och statistik.
 • Delta när kartläggningsrapporten presenteras.

Det är viktigt att använda de rutiner som redan finns i företaget. Om det finns ett ledningssystem eller liknande bör rutiner för energikartläggningsarbetet inkluderas i det befintliga ledningssystemet. Exempel på detta är rutiner för uppföljning, rapportering och hur genomförande av åtgärdsförslag hanteras i handlingsplanen.


Tips! Peter från ICA Maxi berättar om hur viktigt medarbetarnas delaktighet är i företaget.

Ta hjälp av en konsult eller ett närliggande energikontor

Om ditt företag inte har den kunskap, tid, eller mätutrustning som krävs för att göra energikartläggningen kan du ta hjälp av en energikonsult som är specialist på just energikartläggningar.

Om du tar hjälp av en konsult, är det viktigt att företaget ändå är involverat i arbetet, både för att bidra och för att lära. Utse en person i organisationen som har huvudansvaret för energifrågan och som kan hjälpa konsulten i sitt arbete.

När en konsult anlitas för att genomföra energikartläggningen, är det viktigt att ställa krav på hur konsulten genomför och utformar kartläggningen. Det är också viktigt att tänka på hur kunskapen stannar i företaget när konsulten är färdig. Be gärna att få se tidigare rapporter/energikartläggningar som konsulten har gjort.

Här är några frågor som du kan ta reda på eller ställa till energikonsulten innan beställning:

 • Vilka erfarenheter har konsulten av arbete med energifrågor inom din bransch?
 • Vilken kompetens har konsulten när det gäller energimätningar i företag?
 • Har konsulten erfarenhet av lönsamhetsberäkningar?

En energikartläggning kan vara både tidskrävande och kostsam. För ett mindre företag går det att göra kartläggningen på ett enklare sätt genom att börja i liten omfattning och sedan bygga på kartläggningen framöver.

Energikartläggningen bör oavsett nivå inkludera ett platsbesök i verksamheten. Besöket är en förutsättning för att energikartläggning får tillräckligt bra kvalitet. Om företaget har flera lokaler eller arbetsplatser som är likartade kan det räcka att konsulten besöker ett urval av dessa platser.

Efter kartläggningsarbetet ska konsulten sammanställa en tydlig rapport och även redovisa arbetet och resultatet på plats på företaget. För stora företag, som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) krävs det att dessa använder sig av Certifierade energikartläggare om de anlitar extern kompetens. De certifierade kartläggarna kan också anlitas av andra företag.

Det är viktigt att beställningen är väl genomarbetad och att förväntningar på arbete och resultat tydligt kommuniceras. En förfrågan till en konsult kan omfatta krav på att följande uppgifter lämnas i offert:

 • CV för konsulten som ska leda energikartläggningsarbetet.
 • Beskrivning av hur uppdraget kommer att utföras.
 • Tidsplan för genomförande av de olika momenten.
 • Uppskattning av antal platsbesök som behövs. Kostnader för de olika momenten.
 • Personal från företaget som berörs och förväntad omfattning.


Tips! Annika arbetar som energiexpert och delar med sig av sina erfarenheter om energikartläggning.

Se över din energianvändning själv

Om ditt företag vill utföra delar av kartläggningen på egen hand finns det några saker som är bra att tänka på.

Ta del av statistik från energileverantör och energifakturor

En enkel metod för att ta reda på företagets energianvändning är att logga in på "mina sidor" hos företagets energileverantörer för att ta del av statistik.

Utöver detta kan företaget behöva komplettera med att kontrollera energifakturor från de senaste åren, för köp av energi utanför energileverantör av el och fjärrvärme såsom olja, bensin, pellets eller flis. För att få en bild av hur energianvändningen varierar över tid kan det vara bra att åtminstone gå tillbaka 2 till 3 år.

Se över lokalerna

Även om ditt företag hyr lokalerna finns det möjlighet att påverka de delar du som hyresgäst styr över, exempelvis belysning, ventilation och eldriven utrustning. Om företaget hyr lokalerna kan det, beroende på vad som ingår i hyran, vara svårt att ha överblick över den totala energianvändningen. Om det inte framgår på hyresräkningen kan du fråga din fastighetsägare om det går att få specificerat hur mycket energi som används i lokalerna.

Identifiera energikrävande processer

Försök att identifiera utifrån kartlagd energianvändning vilka processer och delsystem som drar mest energi samt var det finns störst potential till energieffektivisering. Om ni har många processer, börja med att titta övergripande på alla för att sedan gå djupare in i de processer som ni bedömer som mest energikrävande.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare

Om din kommun har en energi- och klimatrådgivare så kan du boka ett besök med dem. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till bland andra små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Du kan även ta hjälp av ditt regionala energikontor.

När ska jag uppdatera kartläggningen?

En energikartläggning bör ses över med jämna mellanrum. Det är viktigt att kartläggningen blir ett levande dokument som anpassas efter eventuella förändringar i verksamheten. En uppdaterad kartläggning kan också fungera som en enkel utvärdering av företagets arbete sedan föregående kartläggning för att se vilka tidigare identifierade åtgärder som är genomförda eller inte.

Ta stöd i en standard för energikartläggning

En energikartläggning kan genomföras enligt en standard. För stora företag som omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag så är detta ett krav. Men även små och medelstora företag kan använda en standard om de vill.

Fördelen med en standard är att man följer ett redan uttänkt och beprövat arbetssätt och att man kan få en certifiering att visa upp. Nackdelen är att arbetet kan bli dyrare och mer omfattande eftersom det även finns andra krav än att just genomföra en kartläggning. Om man väljer att även certifiera sig enligt standarden innebär även detta en extra kostnad.

Läs mer i avsnittet Verktyg i arbetet