Kommunicera och fira framgångar

Glöm inte att fira när åtgärder har genomförts och mål har uppnåtts. Det ger återkoppling till de som arbetat med att uppfylla målen att de har lyckats och att deras arbete är uppskattat.

Att kommunicera resultat både internt och externt är viktigt av flera skäl. Dels kan det sporra till att hitta och genomföra nya åtgärder, och dels ger det en ökad förståelse för energiarbetet inom hela företaget. Att ledningen får ta del av resultatet och de besparingar som gjorts skapar också engagemang för ett fortsatt arbete och framtida investeringar.

Tänk på att visualisera och berätta om resultat och effekter av genomförda åtgärder både till medarbetare och ledning, men också till kunder och leverantörer. Använd företagets upparbetade kommunikationskanaler som avdelningsmöten, ledningsgruppsmöten, intranät och hemsida.

Glöm inte att dela resultatet från revisionen till både ledning och medarbetare för att visa på de resultat som det systematiska arbetet har gett.


Tips! Rickard från BTT Plåt berättar om hur visualisering hjälpte företaget med energiarbetet.