Uppföljning av arbetssätt och organisation

Att utvärdera arbetssätt och rutiner är viktigt för att kunna hitta ytterligare förbättringsområden.

Exempel på frågor som du kan fundera på och besvara är:

  • Behöver energikartläggningen ses över?
  • Är energipolicy och mål fortfarande relevanta?
  • Följs de rutiner som tagits fram?
  • Behövs någon förändring av företaget arbetssätt?
  • Har ansvariga personer rätt kompetens, uppdrag och befogenheter?
  • Använder företaget rätt verktyg och metoder?  

Ett sätt är att arbeta med uppföljning av arbetssätt och organisation är internrevision.    

Internrevision

En internrevision ger ditt företag möjlighet att löpande se över och förbättra organisationen och arbetsprocesserna. Under en revision följs rutiner, policys och processer upp. Revisionen ska även dokumentera eventuella avvikelser och möjliga förbättringsområden.

En revision ska uppfattas som ett trevligt och meningsfullt samtal där man gemensamt diskuterar såväl möjliga förbättringsområden i det dagliga arbetet, som goda exempel på redan utfört arbete.

Du behöver inte kalla arbetssättet för revision, utan du kan använda vilket begrepp som helst som ger positiva associationer till energiarbetet.

För att internrevisionen ska bli så opartisk och objektiv som möjligt bör den genomföras av en person som är insatt i arbetet, men som inte är operativ i energigruppen. Det kan vara lämpligt att ta fram en genomförandeplan för internrevision som beskriver vilka delar inom företaget som ska följas upp, hur ofta och när.

Avvikelser

Revisionen kan leda till att ditt företag upptäcker förbättringsområden och brister som bör rättas till, så kallade avvikelser. Avvikelserna kan handla om att rutiner eller policys inte följs eller att rutiner behöver förändras.

Det är viktigt att dokumentera avvikelser och behov av förbättringar samt vem som är ansvarig för dem. Vid kommande revisionstillfälle följer internrevisor upp beskrivna åtgärder för att kontrollera att de fått den effekt som var tänkt.