Uppföljning av energianvändning

Genom löpande uppföljning av energianvändning finns möjlighet att i ett tidigt skede göra förändringar om resultaten inte är på väg åt rätt håll.

Sammanställ regelbundet hur mycket energi som köpts in och använts och dela upp energin på olika energibärare, till exempel fjärrvärme och el. Om du använder samma uppdelning som i energikartläggningen så kan du följa utvecklingen över tid. Mycket av den energistatistik som behövs för löpande uppföljning går att få från företagets energileverantör.


Tips!

Elnätsägarna kan nästan alltid lämna ut statistik om elanvändningen ner till timnivå, antingen direkt via sin webbplats eller genom personlig kontakt. För fjärrvärme och olja kan det vara tillräckligt att läsa av månadsvisa fakturor och lägga in dessa siffror i uppföljningen.

Genom att sammanställa inköp av drivmedel får du statistik för transporterna. För att enkelt kunna summera den totala energianvändningen ska allt mätetal räknas i samma enhet. Beroende på storleken på energianvändningen kan detta göras i kilowattimmar (kWh), megawattimmar (MWh) eller gigawattimmar (GWh).

Att enbart följa upp energin i wattimmar kan vara abstrakt för många, och det är därför bra att relatera storleken för energianvändning till något annat mer konkret, exempelvis kostnaden för energin.

Till en början kan det räcka med att använda enkla Exceldokument för uppföljningen. Men med tiden kan det vara bra att köpa in ett system för uppföljning som omfattar automatisk insamling av mätvärden, beräkning av nyckeltal och framtagning av rapporter.

Energimätare

Ett vanligt problem i samband med uppföljning av energiarbetet är att det inte finns tillräckligt med mätare för att kunna övervaka processerna i den detaljnivå som behövs för att det ska bli effektivt. Priset på mätare har minskat och utbudet har ökat på senare år. Se därför över möjligheten att installera fler mätare. Till exempel finns mätare med trådlös kommunikation, så att du slipper kabeldragning. Mätarna kan kopplas upp till ett överordnat system vilket gör att energianvändningen kan följas upp och analyseras löpande. 


Tips!
Johan från Knäredssågen berättar om hur företaget började enkelt och utvecklade energiarbetet.

Hur ofta ska uppföljning göras?

Det är bra att göra uppföljning av energianvändningen på övergripande nivå varje vecka för att till exempel fånga upp resultat från injustering av ny utrustning, eller för att få en helhetsbild över den kontinuerliga driften. Om företagets energianvändning är låg kan det räcka att följa upp energianvändning månadsvis. Uppföljning av åtgärder, lönsamhet, handlingsplan och energimål kräver längre perioder mellan uppföljningstillfällen. Denna uppföljning kan ske månadsvis eller årsvis. Där behövs det tvärtom ofta tid.


Tips! Andreas från ICA i Östersund berättar om företagets uppföljning.


Tips!
Filip från Rehobot Hydraulics berättar om hur företaget arbetar med uppföljning av energiarbetet.

 


NK Lundströms AB trävaror utgör en hel produktionskedja från skog till leveransfärdiga trävaror. Hör Johan Lundström berätta om hur företaget regelbundet mäter och följer upp sin energianvändning.

– Vi har installerat undermätning i vår produktion som gör att vi kan följa energianvändningen för nästan varje enskild maskin. Det är till stor hjälp för oss och ger oss fakta som vi tidigare bara haft teorier kring. Vi har till exempel flera kompressorer som mäts var för sig. Om det skulle uppstå en stor luftläcka ser vi det direkt på elförbrukningen för den aktuella kompressorn. Det är mycket ljud i vår produktion så det är svårt att höra eventuella avvikelser, säger Johan Lundström på NK Lundströms AB.

– Vi har en person som är ansvarig för uppföljning. Denne får rutin och upptäcker lättare förändringar i energiförbrukningen. Varje månad går vi dessutom igenom vår data gemensamt. På så vis får vi tillsammans koll på verksamheten och förklaringar till den senaste tidens eventuella förändringar i förbrukningen.

En ansvarig person för uppföljning får rutin och upptäcker lättare förändringar.