Uppföljning av genomförda åtgärder

När en åtgärd har genomförts behöver du undersöka om den förväntade energi- och kostnadsbesparingen har uppnåtts.

I de fall företaget har tagit hjälp av en konsult kan det vara bra att uppföljning av åtgärden är en del av konsultens uppdrag. Glöm inte att inkludera förändrade drift- och underhållskostnader vid uppföljning av en åtgärds ekonomiska utfall.

Om uppföljningen visar på större avvikelser mellan det förväntade och det verkliga utfallet får du fundera på varför utifrån frågeställningar såsom:

  • Blev investerings- eller driftskostnaden högre eller lägre än beräknat?
  • Beror det på åtgärden i sig eller på andra faktorer som påverkat energianvändning och/eller kostnader?
  • Är det något du kunnat påverka?
  • Har verksamheten ändrats jämfört med innan åtgärden?
  • Har öppettiderna ändrats?
  • Har mer personal anställts?
  • Har produktionen förändrats? 
  • Är det problem med ny utrustning? Kontrollera och rätta till eventuella fel.
  • Behöver den nya utrustningen injusteras efter att den tagits i drift?

Hur ofta ska uppföljning göras?

Det är bra att göra uppföljning av energianvändningen på övergripande nivå varje vecka för att till exempel fånga upp resultat från injustering av ny utrustning, eller för att få en helhetsbild över den kontinuerliga driften.

Om företagets energianvändning är låg kan det räcka att följa upp energianvändning månadsvis. Uppföljning av åtgärder, lönsamhet, handlingsplan och energimål kräver längre perioder mellan uppföljningstillfällena och kan förslagsvis göras månads-, kvartals-, eller årsvis.