Uppföljning genom energinyckeltal

Många företag arbetar med olika typer av nyckeltal, oftast finansiella, för exempelvis likviditet, soliditet och avkastning. Det är även bra att komplettera dessa med energinyckeltal.

Nyckeltal används för att göra uppföljning av energianvändningen tydligare och för att koppla energianvändningen till hur verksamheten och andra faktorer varierar över tid. Om ditt företag har haft en stor ökning av verksamheten kan det göra att en genomförd energieffektiviseringsåtgärd inte syns som minskad energianvändning i statistiken.

Energianvändningen har kanske istället ökat på grund av att företaget vuxit, men ökningen hade antagligen varit ännu större utan åtgärden. För att kunna avgöra om en åtgärd lett till en faktisk energieffektivisering behövs tillgång till historiska data och kunskap om vad som påverkar energianvändningen. I tillverkande verksamhet kan det vara produktionstakt. För fastigheter kan det vara utomhustemperaturen eller nyttjandet av byggnaderna.

Hur får jag fram relevanta nyckeltal?

Om ditt företag är ett producerande företag kan det vara lämpligt att koppla energianvändningen till antal producerade enheter eller antal ton. Om energianvändningen i huvudsak är kopplad till lokalernas uppvärmning passar kanske kWh per kvadratmeter bäst.

För tjänsteföretag, eller en annan icke producerande organisation, kan kWh per arbetad timme vara ett bra nyckeltal.


Exempel på nyckeltal

  • kWh/omsättning
  • kWh/drifttimme eller år
  • kWh/m²
  • kWh/förädlingsvärde eller produktionsvärde
  • kWh/producerat gods, vara, tjänst, enhet
  • kWh/person eller arbetstimme
  • Andel fossila bränslen

När du beslutat vilka nyckeltal som ska användas, är det viktigt att även arbeta fram rutiner för hur företaget kontinuerligt följer upp och uppdaterar nyckeltalen.