Energimål

Energimål ska konkretisera ditt arbete med att effektivisera energianvändningen. Genom att sätta upp och förankra mål blir det enklare att få igång ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.

Energikartläggningen har gett dig en bild av nuläget och vilka möjligheter som finns, medan energipolicyn är det ramverk som sätter gränser för den övergripande ambitionen.

Båda delarna utgör viktiga underlag när målen ska sättas upp. Det är också viktigt att redan från början tänka över hur målen ska följas upp. Fundera på vad företaget vill med sitt energiarbete, både på kort och lång sikt. Målen ska vara beslutade av ledningen, väl anpassade till verksamheten och tydligt kommunicerade.

Målen ska gälla alla nivåer inom organisationen, såväl lednings- som medarbetarnivå. Inledningsvis är det viktigt att hitta en nivå som är ambitiös samtidigt som målet inte sätts för högt så det känns orimligt att uppnå det.


Tips! Rickard från BTT Plåt berättar om företagets energimål och hur de kommunicerar målen.

Formulera energimål

Målen bör gälla både för hela verksamheten (övergripande mål) och för mer specifika och utvalda processer (detaljerade mål). Energimålen kan vara både långsiktiga och kortsiktiga, de senare brukar sikta cirka 3–5 år framåt i tiden. Försök att sätta upp kvantitativa mål så att de kan följas upp på ett bra och tydligt sätt. Om det i uppstartsfasen krävs mer kunskap, kan vissa mål i ett första skede formuleras som utredande aktiviteter.

 Se exempel på energimål under Verktyg i arbetet

Förankra energimål i hela organisationen

Att kommunicera mål internt ökar kännedom och kunskap om energifrågan. Görs det på rätt sätt kan det även leda till ett ökat intresse och engagemang. Målen bör förankras i hela företaget, på samma sätt som energipolicyn, så att alla har kunskap om hur deras verksamhet och arbetsuppgifter kan påverka energiarbetet och måluppfyllelsen. Det är positivt om målen även kommuniceras externt till exempelvis kunder och leverantörer.

När ska målen uppdateras?

Följ upp målen regelbundet! Då får du information om du är på rätt väg och kan kommunicera resultatet till de som berörs. Om du upptäcker att det verkar vara svårt att nå de uppsatta målen, har du då möjlighet och tid att utöka, eller på annat sätt förändra, de inplanerade aktiviteterna. För att kunna följa upp arbetet behöver du även koppla tydliga nyckeltal till målen.

Läs mer i avsnittet om Uppföljning