Energipolicy

En energipolicy fungerar som en ledstjärna i arbetet med att implementera och förbättra organisationens energiarbete. Genom att ta fram och kommunicera en energipolicy kan ditt företag konkretisera visionen för företagets energiarbete.

Vad innehåller en energipolicy?

En energipolicy beskriver kortfattat företagets övergripande målsättning och ambitionsnivå med energiarbetet. Policyn ska vara relevant och anpassad för verksamhetens aktiviteter, produkter och tjänster.

Företaget ska, enligt en standard för energiledningssystem, i sin energipolicy förbinda sig att:

 • ständigt effektivisera sin energianvändning
 • säkerställa att nödvändiga resurser finns på plats
 • följa upp sina energimål
 • följa lagar och andra krav
 • ta hänsyn till energieffektivitet vid köp av produkter och tjänster.  

De här punkterna kan också vara en bra utgångspunkt för organisationer som inte vill certifiera sig. En bra policy är utformad så att alla inom företaget enkelt kan förstå innehållet.

Om policyn ska kommuniceras externt måste den även vara begriplig för människor utanför den egna organisationen. Det är därför bra att tidigt bestämma policyns målgrupp. Om företaget redan har en miljöpolicy kan energipolicyn integreras i den.

Checklista för att ta fram energipolicy

 1. Skapa en arbetsgrupp med lämplig personal och stäm löpande av med ledningen om ambitioner och önskemål.
  Läs mer under: Vilka bör delta i arbetet med att ta fram en energipolicy.

 2. Börja med att tänka igenom ditt syfte med energipolicyn. Vilka effekter vill du uppnå? Till vem vänder sig policyn, kunder, anställda, omvärlden?

 3. Säkerställ också att policyn är relevant för organisationens aktiviteter, produkter och tjänster.

 4. Säkerställ att policyn stämmer överens med företagets övriga strategier och visioner.

 5. Gör policyn kort, kärnfull och lättbegriplig.

 6. Förankra policyn hos alla anställda, hela organisationen ska omfattas av policyn.
  Läs mer under: Implementera energipolicy i företaget

 7. Uppdatera policyn regelbundet.
  Läs mer under: Hur ofta ska energipolicy uppdateras?

Se exempel på energipolicy under Verktyg i arbetet.


Tips!

Formulera policyn på en rimlig ambitionsnivå som ditt företag klarar av att leva upp till!

Vilka bör delta i arbetet med att ta fram en energipolicy?

Företagets ledning behöver tillsätta en energigrupp som har till uppgift att ta fram och förankra en energipolicy. Om det redan finns en miljögrupp kan det vara lämpligt att gruppen även får energi som en av sina huvuduppgifter. Det är även bra om den som har befogenhet att fatta beslut om investeringar deltar i energigruppen.

Andra kompetenser som är viktiga för energiarbetet är exempelvis personal inom produktion, fastighet och underhåll. 


Tips! Fredrik från företaget Magnihill berättar om hur deras energipolicy är en del av ledningsgruppens arbete. I början av filmen berättar Fredrik att företaget sökt energikartläggningscheckar, den möjligheten finns inte i dagsläget.

Implementera energipolicy i företaget

Det är viktigt att alla inom företaget känner till policyn på en övergripande nivå. För att gemensamt kunna arbeta efter policyns riktlinjer måste all personal också förstå hur deras beteende påverkar energianvändningen. För att få bättre förståelse för detta krävs att det ges möjlighet för utbildning eller annan tid för reflektion kring frågorna.

Hur ofta ska energipolicy uppdateras?

Policyn bör med jämna mellanrum ses över och hållas uppdaterad. Det är viktigt att den inte bara blir liggande, utan hålls levande av en ansvarig som också ser till att hela organisationen vet vad som gäller. Tänk på att företagets ledning måste ställa sig bakom policyn och leva som de lär.

 

Indexator Rotator Systems AB utvecklar och tillverkar rotatorer för skogsbruk, styckegods- och materialhantering.
Så här berättar Staffan Engström, Manager Quality & EHS, om hur de arbetar med sin energi- och miljöpolicy på företaget.

– Vår energi- och miljöpolicy är grunden för hur vi arbetar med energieffektivisering. I  den framgår det bland annat att vi ska tänka till och beakta energieffektiviteten när vi köper ny utrustning. Detta har vi etablerat inom verksamheten så varje gång när vi gör förändringar tänker vi också på hur det kommer att påverka energiförbrukningen. För att våra policyer ska vara en del av vårt dagliga arbete har vi ett system där vi varje månad lyfter fram och informerar om en av våra policyer till samtliga medarbetare. En månad kan det vara energipolicyn och hur vi kan tänka på energifrågorna i vår verksamhet, en annan månad är det en policy inom ett annat område som lyfts fram.

När vi gör förändringar tänker vi på hur det kommer att påverka energiförbrukningen.