Genomförande av åtgärder som kräver investering

Ibland krävs investeringskapital för att genomföra åtgärder. Finansiering kan både ske med eget kapital eller med hjälp av stöd eller lån.

Genomförande av åtgärder som kräver investering sker oftast utifrån samma arbetsgång som genomförande av andra investeringar i företaget.

Detta innebär bland annat att en kravspecifikation behöver utvecklas, att offerter från olika leverantörer behöver tas in och utvärderas och att utrustningen måste installeras, startas upp och köras in. Omfattningen beror naturligtvis på typ av åtgärd, storlek på investering och teknisk komplexitet.

Lämpliga steg i arbetet är:

  • Projektplanering: utveckla en detaljerad projektplan.
  • Identifiering och val av lämpliga leverantörer och utrustning.
  • Val av installatör (vid behov).
  • Ta fram en betalningsplan (vid behov).
  • Genomför projektet enligt projektplanen.
  • Ta fram nya driftrutiner och utbilda personal.

En fördjupning av stegen finns i rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder (2017).

Innan ditt företag investerar i ny utrustning bör du genomföra de prioriterade energieffektiviseringsåtgärder som påverkar den nya utrustningen. Exempelvis är det bra att genomföra åtgärder på ventilationssystemet innan du investerar i en ny värmeanläggning. Detta för att företaget inte ska investera i för stora system eller maskiner.  


Exempel

Ett företag ska byta ut sin oljepanna till en bergvärmepump och har även haft funderingar på att installera värmeåtervinning (så kallad FTX) i sitt ventilationssystem. Innan företaget dimensionerar och installerar det nya värmesystemet bör de först genomföra åtgärderna för ventilationen då det i sin tur styr hur stort värmebehovet är. 

Finansiering av investeringar

Det kan vara en utmaning att få åtgärderna finansierade internt. Företag har en begränsad investeringsbudget samtidigt som investeringar i ökad energieffektivisering konkurrerar med andra investeringar, exempelvis kopplat till produktionen.

Men kom ihåg! Att jobba med energieffektivisering minskar oftast energikostnaderna och leder till att det frigörs pengar som istället kan användas till andra investeringar eller till att förbättra företagets lönsamhet.

I rapporten Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder (2017), kapitel 5 hittar du tips på hur du kan få ditt projekt finansierat internt.

Om ditt företag saknar eget kapital för att genomföra åtgärder kan ett alternativ vara att finansiera åtgärder med stöd av tredje part genom en energitjänst.

En form av energitjänst innebär en funktionsupphandling med prestanda- och besparingsgaranti, exempelvis EPC (Energy Performance Contracting). En sådan energitjänst lämpar sig till exempel för företag som är i behov av investeringar för att rusta upp och förnya fastigheter eller processer men som har begränsat rörligt kapital.

Genom en energitjänst finns möjligheten att leverantören står för investeringen av de energieffektiviserande åtgärderna.

Läs mer om Avtal om energiprestanda hos EEF, Energieffektiviseringsföretagen.

Åtgärdspaket

Åtgärder med låg och hög investeringskostnad kan kombineras i ett och samma åtgärdspaket. På så sätt kan du få igenom investeringar av åtgärder som på egen hand inte hade varit lönsamma.

I energikartläggningen, eller motsvarande, ska de identifierade åtgärderna sammanställas tillsammans med den investering och de besparingar som de ger upphov till. Utifrån vilka lönsamhetskrav som ditt företag har, kan du därefter bedöma vilka av åtgärderna som ryms inom ett åtgärdspaket.

Rullande energiinvesteringspott

Att använda en rullande energiinvesteringspott har ofta visat sig vara effektivt. Det börjar med att ledningen avsätter en viss summa pengar och tid för att genomföra åtgärder.

När sedan energikostnaderna minskar återförs en del av den vinsten till investeringspotten för fortsatta energiinvesteringar. En del av vinsten kan användas för andra saker i organisationen.

Om företaget helt saknar medel för investeringar för ökad energieffektivisering kan företaget istället börja med att genomföra åtgärder som inte kräver några investeringsmedel, så kallade investeringsfria åtgärder. Vinsten från de minskade energikostnaderna sätts sedan undan för framtida energiinvesteringar.