Varför ska företag jobba med energieffektivisering?

Det finns många fördelar för ett företag att använda resurser och energi på ett effektivt sätt. Här listar vi några av de viktigaste nyttorna ditt företag kan uppnå.

Lägre energikostnader och stärkt konkurrenskraft

Genom att genomföra åtgärder för energieffektivisering kan företagets energikostnader minska. Lägre energikostnader ökar konkurrensmöjligheterna både på den svenska marknaden och mot företag i andra länder.

Ju mindre energi som företaget använder desto mindre känsligt blir företaget för framtida skiftande energipriser.

Ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö

Vid arbete med driftoptimering och underhåll kan energianvändningen minska samtidigt som det leder till färre underhållsstopp och ökad produktivitet. Nya och mer effektiva system är ofta både tystare och renare.

Vid byte kan därför arbetsmiljön förbättras, exempelvis genom förbättrad luftkvalitet, belysning och ljudvolym.

Minskad miljöpåverkan

Genom att arbeta med energifrågan tar företaget ett samhällsansvar och bidrar till att de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

Stärkt varumärke

Genom att energieffektivisera föregår ditt företag med gott exempel och kan bli en inspirationskälla för andra företag. Ett aktivt energi- och miljöarbete kan öka företagets attraktionskraft som arbetsgivare.


Tips! Fredrik från Carlfors Bruk berättar om viktiga drivkrafter för lyckat energiarbete

Lev upp till krav från både kunder och lagar

Att använda energi effektivt är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete kan företaget lättare leva upp till Miljöbalkens krav på energihushållning och användning av förnybara energikällor i första hand.  

Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är företaget proaktivt och står rustat inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.  

Allt fler kunder och andra samhällsaktörer ställer miljökrav på leverantörer. Att arbeta med företagets energianvändning kan stärka företagets varumärke och ge marknadsfördelar.