Sätt upp en organisation

Det är viktigt att hela företaget involveras i energieffektiviseringsarbetet. Alla kan och bör bidra på olika nivåer för att nå bra resultat. Ett lyckat och långsiktigt energieffektiviseringsarbete bygger på ledningens och personalens gemensamma engagemang.

Engagerad ledning

Genom att tillföra resurser i både personal och pengar, och dessutom ge anställda möjlighet att kompetensutveckla sig inom energifrågan, visar ledningen att frågan tas på allvar. Energifrågorna bör tas upp löpande under företagets ledningsgruppsmöten. Se till att ledningen visar sitt engagemang genom att prata om energifrågor med personalen och agera förebilder utifrån företagets uppsatta policys.


Exempel

Om företaget exempelvis har en resepolicy som säger att man i första hand ska använda telefon- eller videomöten för att minska resandet med bil så måste företagsledningen i första hand använda sig av dessa mötessätt för att medarbetarna ska ha ett förtroende för policyn.

Utse en energiansvarig

Det är viktigt att det finns minst en person som är ansvarig för att samordna och driva energiarbetet, och för att löpande rapportera om arbetet till ledningen.

En energiansvarig kan exempelvis ha följande uppdrag:

 • Samordna energiarbetet inom företaget.
 • Löpande rapportera till högsta ledningen om arbetet.
 • Informera övrig personal om energiarbetet på arbetsplatsträffar.
 • Ansvara för att energianvändning och energimål följs upp regelbundet.
 • Ansvara för att de planerade energieffektiviseringsåtgärderna genomförs.
 • Bevaka lagar och regler som är relevanta för området.  

Beroende på hur stort företaget är, och vilken typ av verksamhet som bedrivs, kan det behövas fler resurser utöver den energiansvariga.

Energiarbetsgrupp – ger extra stöd och förankring

Det är ledningen som ansvarar för att den energiansvariga får de resurser och den stöttning som behövs inom olika områden. För de flesta företag är det värdefullt att tillsätta en grupp nyckelpersoner som samarbetar med den energiansvariga i en energiarbetsgrupp.

Det kan då vara bra att inkludera flera olika funktioner från företaget, för att på så vis underlätta en bredare förankring av energifrågan och göra så att den blir en naturlig del i den övriga och dagliga verksamheten. Det är bra om gruppen består av fler kompetenser.

Ett förslag är att ha med personer inom följande områden:

 • Produktion
 • Underhåll
 • Konstruktion
 • Inköp
 • Ekonomi
 • Kommunikation

Om företaget har en arbetsgrupp för miljöfrågor är det även bra att koppla ihop den gruppen med energigruppen. Det är den energiansvariga som ansvarar för att samordna och leda gruppens arbete framåt.

Det är bra om energigruppen har regelbundna möten för att arbeta med företagets handlingsplan. Vid behov kan ledningen tillsammans med energigruppen sätta upp nya mål och uppdatera handlingsplanen för att nå målen.

Involvera alla medarbetare för delaktighet och långsiktighet

För att energiarbetet ska bli både lyckat och långsiktigt är det viktigt att alla medarbetare involveras. Det är viktigt att betona att energieffektivisering är allas ansvar och att alla kan bidra. En hög medvetenhet och kompetens hos medarbetarna ger ett ökat engagemang för energifrågorna.

Det är viktigt att alla medarbetare på företaget känner till företagets energipolicy och energimål på en övergripande nivå.

Se också till att prata om frågorna på personalmöten och ta in tips och förslag från alla medarbetare. Fler sätt att skapa engagemang är att anordna en energiutbildning, informationsinsatser och förslagsverksamhet.


Tips!
Emma från ICA Maxi i Nacka berättar om hur de kommunicerar energiarbetet med personalen.


Tips! Andreas från ICA i Östersund berättar om vikten av att involvera medarbetarna i miljöarbetet.


Förslagsverksamhet

För att öka medarbetarnas engagemang kan det var en bra idé att upprätta en förslagsverksamhet dit medarbetare kan komma med idéer kopplat till energiarbetet.

Förslagen bör hanteras genom samma process som åtgärderna som identifierats i energikartläggningen, det vill säga med prioritering, handlingsplan, genomförande och avslutande uppföljning av åtgärdens resultat.

Det är också viktigt att återkoppla om hur förslagen tagits om hand, och vad de resulterat i. Detta ger motivation till att fortsätta att lämna in förslag.


Tips!
Staffan från AF Bostäder berättar om hur medarbetare och kunder bidrar till företagets energiarbete.

 

Klädesholmen Seafood AB producerar och säljer sillkonserver, kaviar och fiskpastejer. Caroline Eolsson, ekonomichef, beskriver hur arbetet med energifrågan skapar engagemang i hela organisationen.

– En stor och viktig del i vårt arbete med att skapa engagemang kring energifrågan på företaget är att löpande lyfta och arbeta med frågan i olika forum och vid interna möten. Vid månadsmöten med personalen presenterar vi tydlig statistik över energiförbrukningen och samtalar kring vilka åtgärder som gjorts och hur vi kan arbeta framåt. I vår verksamhet har vi exempelvis kyllager som bara är igång under vissa delar av året. Tidigare startade man upp dessa i god tid innan de faktiskt skulle användas. Sedan vi började visa energiförbrukningen per fastighet tycker jag mig kunna se att de ansvariga väntar in i det längsta med att starta igång dem för att vi skall kunna visa upp ett bättre nyckeltal för energiförbrukningen i slutet av månaden.

Som en följd av de senaste årens förstärkta fokus på energifrågan investerade Klädesholmen Seafood under sommaren 2020 i en solcellsanläggning. Detta är inte bara ett led i det fortsatta arbetet när det gäller energibesparingar utan också ett viktigt steg i företagets fokus på hållbarhet.

Vi skapar engagemang kring energifrågan genom att löpande lyfta och arbeta med frågan i olika forum och vid interna möten.