Mervärden av energieffektivisering

Energieffektivisering kan även ge fler positiva effekter utöver lägre energikostnader. Dessa vinster brukar kallas för mervärden av energieffektivisering.

Några exempel är bättre inomhusklimat, produktionsfördelar, minskad miljöpåverkan, positiva effekter på företagets anseende eller möjligheter att leva upp till krav från kunder och lagar.

Mervärdena kan vara ekonomiskt värdefulla för företaget, ibland mer än själva energibesparingen, och därför bör de så långt som möjligt kvantifieras och synliggöras i ett beslutsunderlag.

Exempel

I en studie anger svenska industriföretag vilka mervärden av energieffektivisering som de sett i sin verksamhet. Listan anger de fem mervärden som observerats i flest företag.


1. Minskade driftkostnader och underhåll  

2. Förbättrad arbetsmiljö, såsom:

  • minskat buller
  • bättre belysning
  • bättre inomhusmiljö
  • bättre temperaturreglering

3. Mervärden kopplat till produktionsprocessen, såsom:

  • längre livslängd för utrustning
  • mindre slitageminskad kassation
  • färre produktionsavbrott
  • processtabilitet och bättre tillgänglighet i produktionen

4. Minskade utsläpp 

5. Bättre utnyttjande av överskottsvärme


När ditt företag ska fatta beslut om energieffektivisering bör hänsyn tas till alla vinster som energieffektiviseringen ger, och inte bara minskningen av energikostnaderna. Vissa faktorer, som till exempel underhållskostnader, kan man oftast ta med i beräkningen på ett enkelt sätt.

Många typer av mervärden, som förbättrad arbetsmiljö, eller stärkt varumärke, är svåra eller omöjliga att mäta och värdera i pengar. Det är ändå bra att försöka beskriva dessa mervärden i beslutsunderlaget så att de kommer med i den totala bilden när beslut om åtgärden ska fattas.

Här hittar du några exempel på hur du kan mäta eller utvärdera några vanliga mervärden av energieffektiviseringsåtgärder inom industrin.

 

Typ av mervärde

Mäts eller värderas genom

Ökad produktion / produktivitet kWh/ton, produkt, mätning tillverkad produkt
Färre produktionsstopp Veta kostnaden för produktionsstopp, referenskostnad
Förbättrad produktkvalitet Minskade materialkostnader tack vare minskad kassation, färre klagomål och returer
Minskat farligt avfall Kostnad för bortskaffande
Förbättrad arbetsmiljö Mindre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, mantimmar/producerad enhet
Minskade utsläpp Pris på utsläppsrätter