Prioritera åtgärder

Från energikartläggningen har du fått en lista på potentiella energieffektiviserande åtgärder. Det är ditt företags förutsättningar som styr vilka åtgärder som sedan prioriteras.

Börja med att prioritera bland den större mängd åtgärder som finns presenterade i energikartläggningen. Det är företagets egna förutsättningar som styr vilka åtgärder som prioriteras. Vilka kriterier som används för den prioriteringen kan variera mellan företag. Exempel på faktorer som kan påverka prioriteringen är:

 • budget
 • personalresurser
 • lönsamhetskrav
 • energimål och andra målkrav från myndigheter
 • planerade förändringar av verksamheten andra strategiska frågor som till exempel planerade driftsstopp, förändringar i produktion och mål för arbetsmiljö.


Tips! Fredrik från Carlfors Bruk berättar om hur företaget prioriterar åtgärder för energieffektivisering

Genomför prioriteringsarbetet i flera steg, så att du tidigt kan sortera bort vissa åtgärder som är väldigt dyra, inte ger så stor besparing eller är svåra att genomföra praktiskt utan att störa verksamheten. Då kan mer arbete läggas på att analysera de åtgärder som är av större intresse.

Tänk på att dokumentera beslutsunderlaget även för de åtgärder som väljs bort, eftersom förutsättningarna i företaget kan förändras.

Börja med att prioritera bland den större mängd åtgärder som finns i energikartläggningen. Det finns ett antal viktiga frågor som varje åtgärd behöver ett svar på:

 • Vilken energieffektivisering ger åtgärden?

 • Vad får åtgärden kosta för att den ska anses vara lönsam vid den givna besparingen

 • Vilka positiva mervärden ger åtgärden utöver energieffektivisering?
  Läs mer om mervärden på sidan Mervärden av energieffektivisering.

 • Hur bidrar åtgärden till att uppfylla företagets mål och policy?

 • Kan åtgärden genomföras tillsammans med andra åtgärder?
  Läs mer om åtgärdspaket på sidan Genomför åtgärder.

 • Vilka tekniska krav finns för åtgärden?

 • Kräver åtgärden någon omstrukturering av processer, till exempel förändrade driftsätt eller stopp av produktionen? Kan det i så fall planeras i samband med andra planerade stopp?

 • Påverkar åtgärden några andra system som du behöver ta hänsyn till?
  Den här frågan beskrivs närmare i exemplet nedan.

En enskild åtgärd kan få större eller mindre effekt om man undersöker hur åtgärden påverkar hela systemet snarare än om den enbart ses som en isolerad åtgärd. Tas en åtgärd ur sitt sammanhang kan det leda till att en lönsam åtgärd prioriteras bort, eller att en åtgärd som borde ha haft en lägre prioritet genomförs istället.


Exempel på systemsyn

Ett företag hade problem med höga inomhustemperaturer både sommar och vinter och utredde vad detta berodde på. Det konstaterades att anledningen till de höga temperaturerna var på grund av 700 stycken ineffektiva lampor.

Genom att installera ny belysning minskade elförbrukningen för belysningen. Dessutom gick det att stänga av ett ventilationsaggregat som enbart användes för att ventilera bort överskottsvärme från lokalerna. En extra bonuseffekt var att den abonnerade effekten kunde sänkas.

 

VK Media är ett mediehus i Västerbotten med fyra journalistiska titlar, en mediebyrå, en bredbandstjänst, en utvecklingshub och ett miljöcertifierat tryckeri. Så här säger Thomas Sandström, chef teknik/produktion hur en energieffektiviserande åtgärd planeras och följs upp.

– För att vår ledning ska kunna ta ett beslut kring en åtgärd krävs ett genomarbetat beslutsunderlag. Detta innefattar att vi har tittat på olika leverantörer och vilka lösningar de erbjuder. Samt att vi har gjort en korrekt kalkyl över kostnader och avkastning på investeringen. Här är det viktigt att det är ett korrekt underlag och inte enbart ett offertunderlag från en leverantör. Alla genomförda investeringar följs upp de kommande åren och uppföljningen presenteras för ledningen. Det ställer krav på att kalkylerna är noggranna redan från början.

Det krävs ett genomarbetat underlag för att kunna besluta om en investering.