Ta fram en handlingsplan

När åtgärderna är prioriterade är det dags att ta fram en konkret handlingsplan. Handlingsplanen är en hjälp för att konkretisera det ditt företag ska göra under de kommande ett till två åren.

En handlingsplan innehåller de åtgärder som företaget prioriterat och beslutat att genomföra. För varje åtgärd anges beräknad lönsamhet, information om vem som är ansvarig för genomförande samt när åtgärden ska genomföras, avslutas och följas upp.

Om ditt företag redan har en handlingsplan, exempelvis för underhåll, kan du integrera planerna för energiarbetet i denna. Handlingsplan för energiåtgärder har ofta andra namn såsom energihushållningsplan, åtgärdsplan eller energiplan.


Tips!
Staffan från AF Bostäder berättar om hur de planerade åtgärder i företagets energiarbete.


Tänk på!

Handlingsplanen bör beslutas av företagets ledning.

Handlingsplanen bör omfatta alla aktiviteter som ska genomföras under de kommande ett till två åren. När du tagit fram ett utkast till handlingsplan bör du summera tidsåtgången för genomförandet av åtgärderna och säkerställa att företaget verkligen har de resurser som krävs.

För varje åtgärd i handlingsplanen ska det finnas specificerat:

 • En person som är ansvarig
 • Angiven tidpunkt för åtgärdens start- och sluttid
 • Beskrivning av hur och när åtgärdens resultat ska följas upp. 
  Läs mer i avsnittet Uppföljning


Tips! 
Maria från Länsstyrelsen berättar om hur företag på bästa sätt kan arbeta med en handlingsplan.

Handlingsplanen – ett levande dokument

Under arbetet med handlingsplanen kan det tillkomma ytterligare eller ny information som gör att man får prioritera om i handlingsplanen. Exempelvis kan en åtgärd visa sig bli dyrare än planerat eller så kan förutsättningarna för investeringarna ha förändrats.

Förutsättningar som kan ändras är till exempel:

 • Nya fattade beslut som påverkar åtgärderna.
 • Nya tillgängliga finansiella stöd som förändrar möjligheter för investeringsbeslut.

Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som ständigt uppdateras med aktuell information. Det är därför nödvändigt att dokumentera förklaringar till de ändringar som görs i planeringen. Hur har du tänkt och varför? Varför har en planerad åtgärd inte genomförts?

Besluta om vilka åtgärder som ska genomföras

Baserat på analysen av vilka åtgärder som ska prioriteras, är det dags att ta fram ett förslag till beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Om förslaget omfattar betydande investeringar behöver detta förslag presenteras för ledningen som sedan fattar beslutet. När du ska presentera möjliga investeringar för ledningen är det bra att lyfta fram de viktigaste frågorna för beslutsfattarna.

Här är några tips:

 • Summera den samlade nyttan med förslaget.
 • Presentera vilka alternativa lösningar som har undersökts för att effektivisera energianvändningen.
 • Identifiera och redovisa eventuella risker och hur de kan undanröjas eller minskas.
 • Presentera ekonomisk kalkyl utifrån den metod som företaget använder.
 • Komplettera om det behövs med en lämplig kalkyl som är anpassad till åtgärden, som till exempel LCC.
 • Förenkla facktermer.
 • Avsluta med en sammanfattande rekommendation.

Läs mer i broschyren Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder i kapitel 5 med tillhörande checklista.  


Tips!
Filip från Rehobot Hydraulics berättar om hur företaget håller sin handlingsplan levande.