Hållbara bränslen

Begreppet hållbara bränslen syftar här till stor del på växthusgasutsläpp från biobränslen. Transportsektorn är den sektor som i störst utsträckning är beroende av energi från fossila bränslen. EU-kommissionen har infört förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet i syfte att öka användningen av förnybara alternativ respektive minska klimatpåverkan från transportsektorn. Kraven har även införts i Sverige genom hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar.

Hållbarhetslagen ställer krav på att biobränslen (inkluderar här biodrivmedel och flytande biobränslen) ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier. Detta är en förutsättning för att de ska få ta del av ekonomiska styrmedel såsom skattenedsättning och elcertifikat. Ett hållbarhetsbesked krävs för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls och det kan man ansöka om hos Energimyndigheten. Det är rapporteringsskyldiga aktörer som ska ansöka om hållbarhetsbesked, läs mer på sidan Hållbarhetsbesked.

Drivmedelslagen ställer krav på att drivmedel ska uppfylla vissa bränslespecifikationer samt att leverantörer av drivmedel ska rapportera levererade mängder, ursprung och växthusgasutsläpp till Energimyndigheten varje år. Ett syfte med detta är att leverantörerna ska minska klimatpåverkan hos de bränslen de levererar med 6 procent fram till 2020. Här kan du läsa mer om drivmedelslagen.

Nyhetsbrev

Vi skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som innehåller aktuell information som kan vara intressant om man på något sätt berörs av regelverken ovan. Är man intresserad att ta del av detta går det bra att prenumerera på nyhetsbrevet. Övriga nyheter och artiklar inom området publiceras också i nyhetsflödet nedan.