Nationellt centrum för CCS

I december 2020 fick Energimyndigheten i uppdrag att vara nationellt centrum för koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Uppdraget innebär att planera och driva samordning och främjande av CCS i Sverige. Energimyndigheten ska göra det i dialog med industrier, branscher, andra myndigheter och Regeringskansliet. 

Uppdraget att vara nationellt centrum för CCS innebär att Energimyndigheten ska: 

  • följa den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen på CCS-området både nationellt och internationellt.
  • identifiera, analysera och vid behov utreda och lämna förslag till åtgärder avseende tekniska, ekonomiska och juridiska hinder för att svenska aktörer ska kunna tillämpa CCS.
  • utreda frågor som rör bokföring och rapportering av koldioxidutsläpp gentemot bland annat FN:s klimatkonvention (UNFCCC), de nationella klimatmålen och EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) samt hur hela CCS-kedjan kan göras så klimat- och energieffektiv som möjligt. 

Energimyndigheten arbetar i dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Havs- och vattenmyndigheten 

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Mellanstatliga lagringsavtal 

Inom ramen för nationellt centrum har Energimyndigheten fått i uppdrag att möjliggöra export av avskild koldioxid från svenska verksamheter till lagringsplatser i andra länder, exempelvis i Norge.

Det främsta hindret för svenska aktörer att exportera koldioxid är att Londonprotokollets parter inte får exportera avskild koldioxid eller annat material till andra länder för dumpning eller förbränning till havs. Men det finns undantag från exportförbudet om parterna vidtar vissa åtgärder för att säkerställa att transport och lagring sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Energimyndigheten ska ta fram ett förslag till mellanstatligt lagringsavtal med Norge som uppfyller Londonprotokollets krav.

Energimyndigheten har också fått i uppdrag att ta fram liknande avtal med andra länder, till exempel Storbritannien och Nederländerna.