Information inför den fjärde handelsperioden

Den 1 januari 2021 inleds den fjärde handelsperioden inom EU:s utsläppshandelssystem som sträcker sig fram till 2030. För dig som handlar med utsläppsrätter innebär detta ett par viktiga ändringar. 

Ändring av ombudsroller i unionsregistret

Det nuvarande systemet med kontoombud (behörigt ombud (AR) och extra behörigt ombud (AAR)) kommer med ersättas i samband med den fjärde handelsperioden. Syftet med denna ändring är att förenkla och anpassa ombudsrollerna i unionsregistret.

Under den fjärde handelsperioden finns följande behöriga kontoombud:

Initativtagare
1. Initiativtagare
 - denna ombudsroll kan endast inleda processer så som transaktioner och ändringar i Betrodda kontolistan (TAL).

Godkännare

2. Godkännare - denna ombudsroll kan endast godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar den nuvarande rollen som Extra Behörigt ombud.

Initiativtagare och godkännare

3. Initiativtagare & godkännare - denna ombudsroll kan både initiera eller godkänna processer så som transaktioner och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar det nuvarande rollen som Behörigt ombud.

Endast läsrättighet

4. Endast läsrättighet- denna ombudsroll kan endast läsa i registret och kan inte utföra några transaktioner.

Minimumkravet på antal ombud på kontot är detsamma, det vill säga minst 2 kontoombud på varje konto. Utöver de behöriga ombuden får konton även ha kontoombud med endast läsrättigheter.

Vid öppnande av ett konto krävs två ombud av följande kombinationer:

Initiativtagare och godkännare

a. Initiativtagare + Godkännare

b. Initiativtagare & Godkännare + Godkännare

c. Initiativtagare + Initiativtagare & Godkännare  

d. Initiativtagare & Godkännare  + Initiativtagare & Godkännare

Konverteringen från de nuvarande ombudsrollerna till dessa nya roller sker automatiskt i unionsregistret. På konton som har ett Extra Behörigt ombud kommer dessa ombud konverteras till “Godkännare” och samtidigt blir de Behöriga ombuden “Initiativtagare”.  På konton som inte har något Extra Behörigt ombud kommer alla ombud att konverteras till “Initiativtagare & Godkännare"

Utsläppsrätters giltighet och överlämnade för 2020-års utsläpp

Enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2018/410 (ändringsdirektivet) ska utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 vara giltiga för obestämd tid. Utsläppsrätter som utfärdas från och med 1 januari 2013 kommer att automatiskt överföras till nästa handelsperiod.

Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2021 ska vara giltiga för utsläpp från och med den fjärde periodens första år. Detta innebär att utsläppsrätter som har utfärdats från 2021 inte kan användas för överlämnandet för 2020-års utsläpp. Verksamhetsutövare inom EU ETS måste därför se till att ha tillräckliga med utsläppsrätter från tredje handelsperioden för fullgörandet som sker 2020. 

Internationella krediter

Ändringsdirektivet avskaffar användningen av internationella krediter inom EU ETS i den fjärde handelsperioden och därför kommer inga internationella krediter att kunna hållas på EU-konton. Internationella krediter kommer därav att tas bort från alla EU-konton efter den 1 juli 2023. Efter den 30 april är det inte möjligt med inkommande transaktioner till ETS-konton.

Kontoinnehavare som har internationella krediter på sitt EU-konto kommer, efter 1 juli 2023, att kontaktas och ombeds att ta bort dessa enheter. Om enheterna inte tas bort, kommer Energimyndigheten inom 40 dagar att ta bort enheterna från respektive EU-konto. 

Entitlements

Fram till den 30 april 2021 är det möjligt att inväxla internationella krediter mot allmänna utsläppsrätter. Dessa internationella krediter kommer att inväxlas mot utsläppsrätter från tredje handelsperioden. Den oanvända inväxlingsmängden kommer att försvinna efter den 30 april 2021Logga in i unionsregistret för att se din kvarvarande inväxlingsutrymme för respektive konto. 

Ändring av kontotyper

Under den fjärde handelsperioden kommer enbart följande 2 kontotyper existera:

  1. Verksamhetsutövarkonton (för flyg och stationära anläggningar),
  2. Handelskonton.

Den nuvarande kontotypen Persondepåkonton kommer att slås samman med Handelskonton. Sammanslagningen sker automatiskt i unionsregistret.

Transaktionsfördröjningar inom betrodda kontolistan

Alla överföringar som finns med i listan över betrodda konton utförs omedelbart om de föreslås mellan kl. 10.00 och 16.00 MET om transaktionen föreslagits under en arbetsdag.

Överföringar som föreslås efter 16.00 MET ska utföras följande arbetsdag kl. 10.00 MET.

Transaktionsfördröjningar utanför betrodda kontolistan

Alla överföringar som inte finns med i listan över betrodda konton, som förslås för utförande före kl. 12.00 MET på en arbetsdag utförs kl. 12.00 MET följande arbetsdag. Transaktioner som föreslås för utförande efter kl. 12.00 MET på en arbetsdag ska utföras kl. 12.00 MET den andra arbetsdagen efter dagen för förslaget till utförande.

Transaktioner till konton på den betrodda kontolistan

Från och med den fjärde handelsperioden är det möjligt att utföra transaktioner till konton på listan över betrodda konton utan ett godkännande från ett andra behörigt ombud. Detta är ett beslut som kontoinnehavaren för kontot får fatta. Observera att det här alternativet gäller för transaktioner till alla konton på betrodda kontolistan.

Beslutet och återkallandet av beslutet ska meddelas i form av en vederbörligen undertecknad förklaring. Beslutet behöver även utföras elektroniskt i unionsregistret. Beslutet ska lämnas in till Energimyndigheten.

Transaktioner till konton utanför betrodda kontolistan för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer

Kontoinnehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto kan besluta att tillåta transaktioner till konton som inte finns med i den betrodda kontolistan.

Beslutet och återkallandet av beslutet ska meddelas i form av en vederbörligen undertecknad förklaring. Beslutet behöver även utföras elektroniskt i unionsregistret. Beslutet ska lämnas in till Energimyndigheten.

Information om företagets struktur

Under den fjärde handelsperioden har nödvändiga ändringar gjorts av registreringsförordningen för att uppfylla kraven i angående övervakning enligt MiFID II, MiFIR and MAR.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Verklig huvudman anmäls till Bolagsverket.

Juridiska personer som ansöker om att öppna ett Handelskonto ska inkomma med namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman. Den juridisk person kan även bli begärd att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare.

Juridiska personer som ansöker om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto kan behöva inkomma med kompletterande information om den juridiska personens verkliga huvudman.

LEI-kod

För att anpassa uppgifterna i unionsregistret till behoven av marknadskontroll och övervakning måste kontoinnehavare identifiera sin verksamhet med Legal Entity Identifiers (LEI). Enligt artikel 26 i MiFIR bör uppgifter om transaktioner med finansiella instrument rapporteras till behöriga myndigheter så att de kan upptäcka och undersöka potentiella fall av marknadsmissbruk. Informationen ska uppges i unionsregistret.

Ekonomisk gruppstruktur

Under den fjärde handelsperioden behöver kontoinnehavaren uppge information avseende den ekonomiska grupperingen av företaget i unionsregistret. Det vill säga information om eventuella moder- och dotterbolag om sådant finns. Informationen ska uppges i unionsregistret.

EPRTR-kod

Om kontoinnehavaren har tilldelats ett EPRTR-kod (European Pollutant Release and Transfer Register) behöver detta inkomma till Energimyndigheten. Koden beskriver den eller de huvudverksamheter som bedrivs. Informationen ska uppges i unionsregistret. För mer information om EPRTR-kod kontakta Länsstyrelsen.

Mer information avseende den fjärde handelsperioden tillkommer. För att hålla dig à jour rekommenderar vi att du prenumererar på våra nyheter. 

Klicka i rutan ”Handel med utsläppsrätter” för att prenumerera på nyheter avseende utsläppshandeln.