Bilaterala samarbeten under Parisavtalet

Energimyndigheten förbereder bilaterala samarbeten under Parisavtalets artikel 6. Samarbetena avser insatser för att begränsa energirelaterade utsläpp i låg- och medelinkomstländer. Insatserna ska även säkra miljöintegritet och bidra till hållbar utveckling.

Energimyndigheten publicerade i december 2019 en global utlysning för att få in förslag på internationella klimatsamarbeten inom ramen för artikel 6 i Parisavtalet. Totalt inkom mer än 60 förslag på projekt och aktiviteter. Efter utvärdering valdes sex förslag ut för vidare utveckling.

Under hösten 2020 fattades beslut om att stödja dessa sex klimatprojekt till att vidareutveckla sina förslag till artikel 6-aktiviteter och ta fram fördjupade projektbeskrivningar, så kallade Mitigation Activity Design Documents. Dokumenten beskriver i detalj hur aktiviteten ska genomföras i enlighet med artikel 6, och ska kunna utgöra basen för finansieringsbeslut, beslut för implementering samt godkännande av värdlandet och köparlandet. I arbetet med de fördjupade projektbeskrivningarna ingår även att ta fram metodramverk.

De utvalda förslagen handlar om:

  • biogasproduktion i Argentina och Dominikanska Republiken
  • deponigasinsamling i Colombia
  • effektiva spisar i Etiopien
  • solenergi med lagring i Ghana
  • grön vätgas i Sydafrika.

Engelska sammanfattningar av dessa fördjupande projektbeskrivningar

Under sommaren 2021 har arbetet tagit ett steg närmare konkreta samarbeten under artikel 6. Två upphandlingar har publicerats där Energimyndigheten bjudit in aktörer till samarbete i Dominikanska Republiken och Ghana. De aktörer som Energimyndigheten stöttat i utvecklingen av fördjupade projektplaner har uppmuntrats att ansöka, men upphandlingarna har varit öppna för alla aktörer som kan föreslå en utsläppsreducerande aktivitet lämpad för artikel 6 i Dominikanska Republiken eller i Ghana. Aktiviteten kommer att behöva godkännas av respektive regering samt leva upp till olika krav på bland annat hållbar utveckling och miljöintegritet.

Parallellt med utvecklingen av dessa artikel 6-program pågår dialog med de olika värdländerna om hur ett bilateralt samarbete skulle kunna utformas. För att kunna genomföra artikel 6-samarbeten behöver ett avtal med värdlandet etableras för att fastställa villkor och regler som ska gälla för samarbetet mellan länderna och de aktiviteter som resulterar i transfereringar av utsläppsminskningsenheter. Avtalet ska också bekräfta värdlandets villighet att göra en så kallad motsvarande justering som en följd av att utsläppsminskningsenheter överförs till Sverige.

Eftersom Energimyndigheten under 2020/2021 ger stöd till att utveckla projekt i de sex länder som nämns ovan så kommer myndigheten fokusera på att etablera värdlandsavtal med dessa.

Samarbetspartners

Eftersom artikel 6 öppnar för nya typer av samarbeten som inte tidigare prövats innebär utvecklingen av artikel 6-samarbeten stora metodmässiga utmaningar. Betydande metodutveckling och kapacitetshöjande insatser krävs för att utveckla projekt och program som säkerställer ökad klimatambition, hållbar utveckling och miljöintegritet.

För att få stöd i att bygga nya internationella samarbeten under artikel 6 inledde myndigheten i 2019 ett skräddarsytt samarbetsprogram med Global Green Growth Institute (GGGI). Syftet med programmet är att identifiera värdländer och aktiviteter för potentiellt samarbete samt att bygga upp kapacitet och institutionell infrastruktur inom värdländerna för att kunna handla med utsläppsminskningar.

I september 2021 lanserades ett samarbete mellan myndigheten och Gold Standard för utveckling av verktyg, regler och ramverk för kommande artikel 6-samarbeten. Samarbetet förväntas bland annat utveckla rapportering och verifiering av utsläppsminskningar för att stärka bidrag till hållbar utveckling och miljöintegritet.

Program och samarbetspartners

Fallstudier 2020

För att testa hur internationella klimatsamarbeten skulle kunna se ut under Parisavtalet genomförde Energimyndigheten ett antal fallstudier, så kallade virtuella piloter, i 2020.

Energimyndighetens fallstudier