Bilaterala samarbeten under Parisavtalet

Energimyndigheten förbereder bilaterala samarbeten under artikel 6 i Parisavtalet. Samarbetena avser insatser för att begränsa energirelaterade utsläpp i medelinkomstländer.

Energimyndigheten publicerade i december 2019 en global utlysning för att få in förslag på internationella klimatsamarbeten inom ramen för artikel 6 i Parisavtalet. Totalt inkom mer än 60 förslag på projekt och aktiviteter. Efter utvärdering valdes sex förslag ut för vidare utveckling.

Under hösten 2020 fattades beslut om att stödja dessa klimatprojekt för att kunna vidareutveckla sina förslag till artikel 6-aktiviteter och ta fram fördjupade projektbeskrivningar om hur projekten bör genomföras i enlighet med artikel 6. Dessa dokument ska kunna utgöra basen för finansieringsbeslut, beslut för implementering samt godkännande av värdlandet och köparlandet. I arbetet med fördjupade projektbeskrivningar ingår även att ta fram metodramverk.

De utvalda förslagen handlar om:

  • biogasproduktion i Argentina och Dominikanska Republiken
  • deponigasinsamling i Colombia
  • effektiva spisar i Etiopien
  • solenergi med lagring i Ghana
  • grön vätgas i Sydafrika

Parallellt med utvecklingen av dessa artikel 6-program pågår dialog med de olika värdländerna om hur ett bilateralt samarbete skulle kunna utformas. För att kunna genomföra artikel 6-samarbeten behöver ett avtal med värdlandet etableras för att fastställa villkor och regler som ska gälla för samarbetet mellan länderna och de aktiviteter som resulterar i transfereringar av utsläppsminskningsenheter. Avtalet ska också bekräfta värdlandets villighet att göra en så kallad ömsesidig justering som en följd av att utsläppsminskningsenheter överförs till Sverige.

Eftersom Energimyndigheten under 2020/2021 ger stöd till att utveckla projekt i de sex länder som nämns ovan så kommer myndigheten fokusera på att etablera värdlandsavtal med dessa.

Samarbete med Global Green Growth Institute

För att få stöd i att hitta nya internationella klimatsamarbeten samt eventuellt vidareutveckla de förslag som inkommit genom utlysningen inledde myndigheten under 2019 ett skräddarsytt samarbetsprogram med Global Green Growth Institute (GGGI). GGGI är en fördragsbaserad internationell organisation med säte i Sydkorea, som arbetar med ett 30-tal medlemsländer för att skapa hållbar tillväxt. Det som skiljer GGGI från många andra internationella organisationer är att de har personal som arbetar i medlemsländernas regeringskanslier vilket ger organisationen en unik position.

GGGI har stor erfarenhet av kapacitetsutveckling och bland medlemsländerna finns flera potentiella värdländer för artikel 6-samarbeten. Syftet med samarbetet mellan Energimyndigheten och GGGI är att utveckla idéer till genomförbara projekt och bygga upp den kompetens och institutionella infrastruktur som behövs inom värdländerna för att kunna handla med utsläppsminskningar. Energimyndigheten bidrar med 35 miljoner kronor till programmet som pågår mellan 2020 och 2022.

Under 2020 har GGGI tagit fram och utvecklat fyra utsläppsminskningsaktiviteter i tre olika länder. De aktuella aktiviteterna är:

  • geotermisk energiproduktion i Etiopien
  • solkraft i industriparker i Etiopien
  • energieffektivisering i textilindustrin i Kambodja
  • biogasproduktion i Nepal

Parallellt med detta har GGGI utvecklat en mall för hur den institutionella infrastrukturen skulle kunna se ut i länder som ingår artikel 6-samarbeten med Sverige, samt förslag på avtal mellan de deltagande länderna.

Fallstudier 2020

För att testa hur internationella klimatsamarbeten skulle kunna se ut under Parisavtalet genomförde Energimyndigheten ett antal fallstudier, så kallade virtuella piloter, i 2020. Du kan läsa mer om fallstudierna här. 

016-544 20 08