Så går klimatförhandlingarna till

Sedan 2015 har länderna förhandlat om hur de nya mekanismerna och samarbetsformerna under Parisavtalet ska fungera. Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen vid FN:s klimatförhandlingar.

Som medlem av delegationen ansvarar myndigheten för förhandlingar och frågor som rör internationella samarbetsformer, tekniköverföring samt en mängd tekniska frågor.

Regelboken

I december 2018 antog parterna en regelbok för Parisavtalet. Regelboken beskriver hur Parisavtalet ska genomföras och innehåller bland annat gemensamma riktlinjer för planering, kommunikation, genomförande, metodologi, rapportering, utvärdering och översyn.

Länderna ska tillsammans delta i en global översyn vart femte år för att se hur det sammantagna globala arbetet svarar mot det långsiktiga målet under Parisavtalet – att hålla den globala temperaturen väl under 2 grader Celsius och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

Länderna tar sedan med sig informationen från den globala översynen in i arbetet med att ta fram nya och mer ambitiösa nationella åtaganden.

Energimyndighetens roll

Klimatförhandlingsarbetet inom EU leds av rådsarbetsgruppen Working party on International Environment Issues (WPIEI), och Energimyndigheten deltar i de expertgrupper som ingår i detta arbete, Den svenska delegationen leds av Miljö- och Energidepartementet men även andra departement och myndigheter ingår.

Energimyndigheten arbetar också med att ta fram analyser och rapporter som belyser frågor i förhandlingsarbetet, speciellt inom området internationella klimatsamarbeten.