Utveckling av aktiviteter under artikel 6

Energimyndigheten har finansierat utvecklingen av fördjupade projektbeskrivningar för klimatsamarbeten under artikel 6 i Parisavtalet. Här hittar du sammanfattningar av de sex projektförslagen.

Energimyndigheten publicerade i december 2019 en global utlysning för att få in förslag på internationella klimatsamarbeten inom ramen för artikel 6 i Parisavtalet. Totalt inkom fler än 60 förslag på projekt och aktiviteter. Efter utvärdering valdes sex förslag ut för vidare utveckling.

Under hösten 2020 fattades beslut om att stödja dessa sex klimatprojekt till att vidareutveckla sina förslag till artikel 6-aktiviteter och ta fram fördjupade projektbeskrivningar, så kallade Mitigation Activity Design Documents. Dokumenten beskriver i detalj hur aktiviteten ska genomföras i enlighet med artikel 6.

Projektbeskrivningarna ska vara grunden för finansieringsbeslut, beslut för implementering samt godkännande av värd-och köparlandet. De sex projektbeskrivningarna färdigställdes år 2021. 

Biogasproduktion i Dominikanska republiken

Syftet med klimataktiviteten är att minska koldioxidutsläpp från jordbrukssektorn i Dominikanska republiken, genom att konstruera en anläggning för produktion av biogas och biogödsel. Projektet syftar till att skapa flera positiva effekter i sektorns värdekedja:

 • Anläggningens syfte är att konvertera strö och avföring från hönsgårdar och restavfall från slakterier (kyckling, gris och nötkreatur) och annat biologiskt avfall till biogas och biogödsel.
 • Den biogas som producerats ska användas för att generera hållbar el för eget bruk och försäljning till elnätet.
 • Det organiska gödsel som producerats kan säljas både lokalt och exporteras till andra marknader för att ersätta konstgödsel.
 • Uppsamling och användning av avfall från gårdar skulle innebära minskad förorening i jämförelse med det nuvarande bristfälliga systemet för avfallshantering.

Avfallet samlas in från olika gårdar och behandlas i en och samma anläggning utrustad med ett avancerat system för att hantera djuravfall. Projektet är kopplat till ett samarbete med organisationen WOCAN för att öka jämställdheten och stärka kvinnor i området.

Läs mer om WOCAN under våra Program och samarbetspartners

Biogasproduktion i Argentina

Målet med aktiviteten är att minska utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn i Argentina genom att bygga en centraliserad biogasanläggning. Projektet syftar till att skapa flera positiva fördelar i sektorns värdekedja:

 • Anläggningen syftar till att omvandla gödsel från boskap (främst nötkreatur och gris) till biogas och biogödsel.
 • Biogasen kommer används för att generera förnybar energi i form av el, som ska matas ut i elnätet.
 • Den biogödsel som produceras kan potentiellt säljas lokalt eller exporteras till andra marknader för att ersätta konstgödsel.
 • Uppsamlandet och användningen av gödsel från gårdar kommer minska metanföroreningar, eftersom det i annat fall lagras i öppna laguner och orsakar metanutsläpp.

Gödseln kommer att samlas upp från flertalet gårdar och sedan behandlas i en central anläggning med ett anpassat gödselbehandlingssystem.

Effektiva hushållsspisar i Etiopien

Syftet med klimatåtgärden är att minska utsläpp av växthusgaser som orsakas av bränsleanvändningen till spisar på landsbygden i Etiopien. Genom att införa användning av rena matlagningslösningar kommer utsläppen minska och medföra andra positiva effekter:

 • Minskning av koldioxidutsläpp genom att reducera användningen av icke-förnybar biomassa.
 • Minskat behov av ved, vilket minskar avskogning och kostnader, och sparar tid för främst kvinnor och barn.
 • Förbättrad luftkvalité och minskade risker för husbränder.

Projektet skulle använda två olika spisar; Mirt och Tikikil som ska ersätta traditionell eldning vid öppen vedbrasa. Kvinnor kommer erbjudas bli medlemmar i ett kooperativ och få tillgång till utbildning och andra resurser. Detta för att förbättra kvinnors ekonomiska stabilitet och oberoende.

Solenergi till sjukhus i Ghana

Målet med aktiviteten är att minska utsläpp av växthusgaser som orsakas av elförbrukning från lokala elnät och genom användning av reservgeneratorer som drivs på diesel. Genom att installera solcellssystem på sjukhustak i Ghana ökar man tillgången till hållbar och pålitlig el, samt bidrar till flertalet positiva effekter i sektorn:

 • Minskad konsumtion av diesel för användning av reservgeneratorer vilket bidrar till minskade kostnader och utsläpp.
 • Minskad förbrukning av elektricitet från elnätet.
 • Förbättrad tillgång till sjukvårdstjänster.

Projektets målsättning är att förse ungefär 350 sjukhus i små och glesbebyggda områden med solceller, vilket både skapar arbetstillfällen och utökar marknaden för solceller. Projektet syftar också till att stärka kvinnor och flickor genom att erbjuda utbildning relaterat till design, installation och underhåll av takinstallerade solcellssystem. 

Grön ammoniak i Sydafrika

Syftet till aktiviteten är att minska utsläpp av växthusgaser inom lantbruket och energisektorn i Sydafrika, genom generering av förnybar energi och produktion av grön ammoniak. Projektet syftar till att bidra med flertalet positiva effekter:

 • Ersätta kolbaserad el med förnybar el genererad från ett sol- och vindkraftverk.
 • Använda förnybar el för att producera vätgas, som i sin tur används till produktion av grön ammoniak. Överskottsel ska matas in i det nationella elnätet.
 • Ammoniak används i produktion av konstgödsel, som då kan produceras utan användning av fossila bränslen. Detta minskar den växthusgasintensiva gödselimporten.

Projektet omfattar installation av ett 375 MW sol- och vindkraftverk och konstruktion av en grön ammoniakanläggning som inkluderar förnybar elbaserad produktion av vätgas.