Utvecklingen inom Energipilot Gotland

I uppdraget med Energipilot Gotland ingår även att redovisa hur utvecklingen fortskrider. Återrapportering ska ske dels varje år genom Energimyndighetens årsredovisning och dels vartannat år genom en skriftlig återrapportering direkt till Regeringskansliet.

Nedan finns en sammanställning över åtgärderna inom de olika delområdena.

Den fullständiga återrapporteringen (2021) hittar du här. 

Lokal förankring och kapacitet

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Energicentrum
Gotland
Region Gotland
(Energimyndigh
eten
medfinansierar)
Etapp 1: 2019-2020
Etapp 2: 2021-2022
Etapp 3: 2023-2024
Etablering av ett Energicentrum. Region Gotland
har beslutat om en basfinansiering för
Energicentrums verksamhet. Energimyndigheten
har beslutat om stöd för 2021.
Pågående
Initiativ för att
accelerera
omställningstakten
på Gotland
Energimyndighet
en
Enligt Färdplan:
2019-2021
Utlysningsprojekt:
2020-2023
Riktade insatser i form av till exempel projekt eller
utlysningar, som stimulerar till faktisk omställning
av energisystemet på Gotland. Åtgärden har
påbörjats genom den utlysning som
Energimyndigheten öppnat i dec 2020.
Pågående*

* Gemensamt initiativ tillsammans med initiativet under Fossilfritt transportsystem.

 

Flexibelt & robust elsystem

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Ökad
leveranssäkerhet &
möjligheten att
ansluta förnybar
elproduktion – på
kort och lång sikt
Vattenfall 2018 Vattenfall har i uppdrag från Energimyndigheten
genomfört en studie kring hur nyanslutning av
förnybar elproduktion och ökad leveranssäkerhet
kan möjliggöras med den befintliga
överföringsförbindelsen till fastlandet. Inga
eventuella åtgärder efter studien har påbörjats.
Åtgärden behandlar en viktig fråga för aktörerna
på ön.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Utveckla en lokal
marknad för
flexibilitet
Vattenfall 2019-2022 Vattenfall Eldistribution har börjat genomföra
denna åtgärd genom sitt deltagande i EUprojektet
CoordiNet. På Gotland finns en av fyra
handelsplatser inom projektet.
Pågående
Studera regelverk
och affärsmodeller
kopplade till
flexibilitet
Forum för smarta
elnät
(Energimyndighe
ten/Energimarkn
adsinspektionen)*
2019 Forum för smarta elnät genomförde ett projekt
med syfte att komma med rekommendationer om
utformning av ansvar och roller för att möjliggöra
ökad flexibilitet i elsystemet. Inga åtgärder har
påbörjats efter projektet.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Utveckling av de
regulatoriska
förutsättningarna
för innovation inom
elsystemet genom
regulatorisk
sandlåda
Energimarknadsi
nspektionen/Ene
rgimyndigheten
2019-2020 Förslaget är att regeringen ger
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram
ett förslag till hur regulatoriska sandlådor kan
utformas. Inget sådant uppdrag finns i nuläget.
Däremot finns energigemenskaper med som en
del i inre marknadsdelen i Ren energipaketet från
EU som ska implementeras i svensk lagstiftning.
Det måste utredas vidare vilka hinder och
möjligheter som finns för gotländska aktörer att
starta en energigemenskap.
Ej påbörjad

* Forum för smarta elnät finns inte längre kvar och ansvar för åtgärden bör flyttas till
Energimyndigheten eller Energimarknadsinspektionen.

 

Klimatsmart industri

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
CemZero –
Cementas
elektrifiering av
produktionen
Cementa/Vattenf
all*
2019-2024 Cementa studerar möjligheten att elektrifiera
cementproduktionen inom projektet CemZero
finansierat av Energimyndigheten (Industriklivet).
Pågående
Nordkalk –
förnybara
energibärare vid
produktion av
bränd kalk
Nordkalk/Umeå
universitet
2019-2022 För att möta Sveriges mål om nettonollutsläpp av
växthusgaser 2045 har Nordkalk startat ett projekt
tillsammans med Umeå universitet för att öka
användningen av förnyelsebara energibärare.
Pågående

* Cementa fortsätter sitt projekt men samarbetet med Vattenfall har avslutats.

 

Fossilfritt transportsystem

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Initiativ för
omställning till en
fossilfri
transportsektor på
Gotland
Energimyndighet
en
Enligt färdplan: 2019-
2020
Utlysningsprojekt:
2020-2023
Åtgärden har påbörjats genom den utlysning som
Energimyndigheten öppnat i dec 2020.
Pågående*
Energimyndighete
ns uppdrag om
sektorsstrategier
Energimyndighet
en
2019-2020 Workshop har genomförts på Gotland med fokus
på hur det går att få en ökad elbilsanvändning på
ön. En förstudie om smart laddning på Gotland
har också genomförts.
Pågående
Lokal och regional
kapacitetsutvecklin
g för
energiomställning
och minskad
klimatpåverkan
(LoReg)
Länsstyrelsen i
Gotlands län
2018-2020 Länsstyrelsen har beviljats medel för ett projekt
inom LoReg, Fysisk planering för ett robust och
förnyelsebart energisystem, som syftar till att
synliggöra behov inom fysisk planering som
identifierats i olika nationella, lokala och regionala
satsningar och projekt som Gotland medverkar i.
Projektet slutredovisades i november 2020. (dnr:
2018-011662)
Klar
Studie inför nästa
färjeupphandling av trafiken till och
från Gotland 
Trafikverket 2018-2021 Trafikverket har ett regeringsuppdrag om att
genomföra en studie inför nästa upphandling av färjetrafiken till och från Gotland. Studien ska vara
klar i september 2021.
Pågående
Främjande av
anslutning av
fartyg till
landströmsförsörjni
ng
Region Gotland 2019 Visby hamn (inklusive kryssningskajen) har
förberetts för landström.
Landanslutning är i drift för linjetrafikens färjor.
Kryssningskajen i Visby hamn är förberedd med
tomrör för framtida ledningsdragning.
Klar
Klimatneutral
färjedrift av
Fåröleden
Trafikverkets
färjerederi
2018 (plan klar)
2025-2027 (möjligt
införande färja)
Trafikverket har gjort en plan för utbyte. Förslaget
att vidare diskutera med Trafikverket om att
prioritera att byta ut färjorna på Fåröleden (till
klimatneutral färjedrift) framför andra vägfärjor är
inte påbörjad.
Ej påbörjad
(plan klar)

* Gemensamt initiativ tillsammans med initiativet under Lokal förankring och kapacitet.

 

Resurseffektiv bebyggelse

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Kunskapssatsning
med syfte att
minska
byggnaders
energianvändning
och att öka
byggnaders
användning av
förnybar energi
Energimyndighet
en
2019-2022 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Centralisering och
automatisering av
drift och
övervakning i
byggnader
Energimyndighet
en
2019-2020 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Demonstrationspro
jekt av
solelslösningar i
flerbostadshus
Energimyndighet
en
2019-2022 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Energi- och
klimatrådgivning
med
fritidshusägare
som målgrupp
Energicentrum 2020-2023 Åtgärden har ej påbörjats. Det är oklart i vilken
utsträckning detta är möjligt att genomföra med
tanke på de krav som ställs på Energi- och
klimatrådgivarna. Däremot är detta en viktig
målgrupp att arbeta vidare mot.
Ej påbörjad
Databas som ger
en heltäckande bild
över det
gotländska
byggnadsbestånde
t
Campus Gotland 2020 Åtgärden har ej påbörjats. Ej påbörjad

 

Areella näringar

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Digital hub för
energiomställning
av jord- och
skogsbruket
Leader Gute i
samverkan med
organisationer
och företag inom
de areella
näringarna
2019-2022 Åtgärden har påbörjats i samarbete med
Energicentrum.
Pågående

 

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Trygg
energiförsörjning –
En viktig del i ett
hållbart
energisystem
Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i
Gotlands län,
Energimyndighet
en
2018-2020 (förlängt
till 2021)
Regeringsuppdraget Uppdrag till Försvarsmakten
och Länsstyrelsen i Gotlands län om samverkan
och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län
pågår.
Pågående
Energi- och
klimatrådgivare på
Energicentrum
Energicentrum/L
änsstyrelsen
Ingen tidplan Energi- och klimatrådgivare är knutna till
Energicentrum, men det finns ingen särskild
kompetens knuten till Energicentrum med fokus
på trygg energiförsörjning.
Ej påbörjad

 

Dessutom har Energimyndigheten varit delaktig i eller finansierat följande projekt med kopplingar till Gotland:

Projekt Ansvarig Delområde Tidplan
Införande av eldriven
godstrafik - behovet av
infrastruktur
Uppsala universitet Fossilfritt
transportsystem
2020
Projekt inom
forskningsprogrammet
Spara och bevara (med
kansli i Visby)
Energimyndigheten Resurseffektiv
bebyggelse
2006-2024
Strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad
Energimyndigheten Flexibelt och robust
elsystem
2020
Energieffektiva negativa
utsläpp från
jordbrukssektorn
Kungliga tekniska
högskolan,
Sveriges
lantbruksuniversitet,
Uppsala universitet
Areella näringar 2020-2024
Stöd till energi- och
klimatrådgivare på
Gotland.
Energimyndigheten Lokal förankring och
kapacitet
2018-2020