Frågor och svar om laddfordon

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor om laddfordon och dess inverkan på elnätet.

Vad är ett laddfordon?

Ett laddbart fordon är ett fordon som kan ladda sitt batteri med el från elnätet. Det finns två olika typer av laddbara fordon, helelektriska och laddhybrider. Det finns personbilar, bussar, lastbilar och båtar som är laddbara.

Vad är skillnaden mellan en elbil och en laddhybrid?

Elbilar drivs enbart av el som lagras i ett batteri som laddas via elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV). Laddhybrider har förutom ett batteri även en förbränningsmotor. När elen i batteriet är slut tar förbränningsmotorn över. Detta kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).

Hur många laddbara fordon finns det idag och hur stor andel är det troligt att Sverige kommer att ha 2030?

Idag finns drygt 200 000 laddbara fordon. Det är främst personbilar, men det finns även elbussar, elfärjor och andra typer av fordon. Av personbilarna är över 70 procent laddhybrider. Cirka 30 procent av nybilsförsäljningen är laddbar.

Trafikanalys bedömer att andelen laddbara personbilar kommer utgöra 60 % av nybilsförsäljningen 2030 och totalt kommer det finnas drygt 1 miljon laddbara personbilar. Fordonsbranschen uppskattar att minst 50 % av lastbilsförsäljningen kommer att vara helelektrisk 2030.

Räcker elen till om man får en snabb omställning till laddbara personbilar?

Om hela personbilsflottan över en natt skulle ställa om till el kräver detta cirka 12 TWh el per år. Det är motsvarande ungefär den el Sverige idag exporterar årligen eller knappt 10 procent av dagens elanvändning. Om alla lastbilar, bussar och arbetsmaskiner också skulle bytas ut så ökar elanvändningen ytterligare med cirka 10 procent.

Klarar elsystemet att ladda alla laddfordon?

Ja, men det finns utmaningar. Även om introduktionen av laddfordon införs i en relativt snabb takt leder detta inte till en stor ökning av elanvändningen. Scenarier pekar på att omkring 2–3 TWh behövs för laddbara personbilar år 2030 för att klara 70-procents målet. Energimässigt är det lätt att lösa.

Men de lokala och regionala elnäten är på många ställen i Sverige är relativt hårt belastade. Det behövs därför anpassningar och investeringar för att klara av till exempel en ökad elanvändning på grund av laddfordon. Samtidigt behövs också anpassningar och investeringar för att klara till exempel mer solceller i de lokala näten.

En ny elmätarreform har just beslutats och ska vara genomförd 2025. Den innebär krav på införande av smartare elmätare vilket skapar förutsättningar för att elnäten ska kunna styras lokalt och därmed på ett bättre sätt klara av introduktion av till exempel laddbara personbilar. Elmarknadens aktörer förbereder sig för att lösa den här frågan. För de enskilda fallen, till exempel om en bostadsrättsförening ska kunna ladda på alla parkeringsplatser kan det krävas både högre säkringsnivåer och förstärkning av det lokala nätet.

Läs mer om kapacitetsbrist och effektbrist på Energimarknadsinspektionens webbplats