Om Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

De nordiska länderna står alla inför stora utmaningar i att ställa om till en fossilfri transportsektor. För att tillsammans lösa utmaningarna behöver Sverige samarbeta med övriga nordiska länder. Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden syftar bland annat till att skapa förutsättningar för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning i Norden och EU. 

Syftet med projektet är att:

  • förbättra förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter på landsbygd och i gränsregioner.
  • skapa förutsättningar för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning.
  • verka för ett gemensamt system inom Norden och EU.

Bakgrund till projektet

De nordiska länderna står alla inför stora utmaningar i att ställa om till en fossilfri transportsektor och den nordiska nyttan av samarbete är därför stor. Såväl statsministrarna som miljö- och klimatministrarna och Nordiska ministerrådet har pekat på vikten av samarbete inom transportsektorn. Elektrifiering av transportsektorn pågår i olika omfattning i alla de nordiska länderna och här finns en potential att samarbeta för att öka effektiviteten och takten i omställningsprocessen.

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden syftar till att lösa två hinder som har identifieras för vi ska kunna nå en ökad elektrifiering:

  • Den allmänna uppfattningen om att elektrifiering av transportsektorn främst är en urban lösning.
  • Den allmänna uppfattningen om att det är krångligt att ladda sin elbil i de nordiska länderna.

Ett gemensamt system för publik laddning

Tillgången på publik och icke-publik laddinfrastruktur är en förutsättning för elektrifiering av fordon och minskade utsläpp från persontransporter. Alla nordiska länder står inför en ökad andel laddbara personbilar. Konsumenter som behöver ladda sitt fordon möts ofta av olika system för betalningslösningar (appar, särskilda kort etcetera), både nationellt, i Norden och EU. Även om användare främst laddar hemma, är publik laddning ett viktigt komplement till exempel vid längre resor. Situationen idag präglas av flera olika betalningsmodeller samt många sällananvändare. Betalningsströmmarna per laddsession är oftast små, vilket medför i många fall att en kortläsare är för dyr. Detta har gett upphov till att laddoperatörer använder sig av olika, billigare betalningslösningar.

Uppdraget består av två delprojekt

  • Främjande av elektrifiering på landsbygd samt i gränsregioner (leds av Trafikverket)
  • Samverkan kring betalningslösningar för elbilsladdning (leds av Energimyndigheten)

Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden är en efterföljare till projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som Energimyndigheten drev 2018-2021.