Mobility as a Service – experiences from the Nordic countries

Kombinerad mobilitet eller MaaS är ett växande område där intressenter, utförare och teknikutveckling driver utvecklingen framåt. Vid Persontrafikmässan 2018 berättade representanter och forskare i Norden om läget och framtiden. Kan tjänster med kombinerad mobilitet ge resenärerna trygghet, flexibilitet och enkelhet i både pendlingsresan och fritidsresan? Är kombinerad mobilitet vårt val i en nära framtid?

Sammanfattning av de nordiska ländernas arbete 

Transportsektorn har stor klimatpåverkan i Norden, men nya delade digitaliserade mobilitetstjänster som kombinerad mobilitet/MaaS kan minska användningen av egen bil. Systemet av mobilitetstjänster ses som en av framtidslösningarna för en hållbar transportsektor där kollektivtrafiken med sin höga kapacitet kopplas ihop med bilpool, hyrbil, taxi, lånecykel etc. för att täcka resenärernas samlade efterfrågan på resor. Samlad information om alla trafikslag och enkel betalning är andra viktiga förutsättningar.

På mässan Persontrafik i Stockholm hade representanter från länder i Norden tillsammans med forskare erfarenhetsutbyte den 24 oktober 2018.

I Finland har närings- och tillväxtpolitiska ambitioner varit framträdande. Staten har haft en aktiv roll och förändrat lagstiftningen i det finska transportsystemet. En viktig hållbarhetsfråga har varit att främja andra transporter än privata bilar eftersom det även i Finland, liksom i andra nordiska länder, är mycket vanligt att färdas ensam i privat bil. Finland har tagit fram världens första riktiga lösning på kombinerad mobilitet, Whim i Helsingfors.

I Sverige har staten mer haft rollen som möjliggörare. Tester har gjorts med resetjänsten UbiGo för att underlätta det hållbara resandet i större städer och klara vardagen på ett enkelt sätt utan egen bil. I UbiGo samlade man information om kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil och taxi i ett abonnemang som alla i ett hushåll lätt kunde använda via en app i mobiltelefonen. Testperioden i Göteborg visade goda resultat och nu testas Ubigo i Stockholm. Svenska regeringen har initierat projektet KOMPIS som syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige.

I Danmark har det offentliga transportföretaget i Nordjylland (NT) tagit initiativ så att Rejseplanen kan utveckla en MaaS-app för att förbättra rörligheten i regionen. NT har fått medfinansiering från ministeriet för att utveckla en nationell reseplanerare. Landsbygden med låg densitet i Nordjylland har andra förutsättningar än en storstad som Köpenhamn. I Jylland kommer appen MinRejseplan att visa reseinformation om offentliga transportformer kombinerad med information om bilpool, taxibilar etc. Kunderna kan göra en bokning och betala den valda resan från MinRejseplan till transportleverantörens app. Därför är MinRejseplan ett steg mot att skapa en mobilitet som en serviceapp.

I Norge utgår man från kundernas behov och syfte med sina resor för att skapa erbjudanden som kan minska användningen av privata bilar. Med det övergripande målet att skapa hållbara städer och samhällen är minskad bilanvändning en nyckelfråga. Många föräldrar skjutsar sina barn och nu finns ett försök med minibussar som kör barnen till och från deras aktiviteter. För äldre personer har man samordnat transporter med bussar. En ny idé är att ge människor bonuspoäng om de går och idag har många redan teknisk utrustning för att registrera poäng. En viktig fråga är hur man kan underlätta betalningen genom att följa resenärerna så att betalningen kan göras per månad. Utmaningar nu är hur man får människor att ändra vanor och resval.

Kombinerad mobilitet/MaaS kan beskrivas som tjänster som underlättar att med olika transportsätt ta sig från en plats till en annan. Idag har länder i Norden olika nivåer av integrering av mobilitetstjänster. Många är positiva men utmaningarna är stora. Utvecklingen av kombinerad mobilitet som tjänst kräver fungerande samverkan och rollfördelning mellan både offentliga som privata aktörer. Hållbara lönsamma affärsmodeller och att dela data är en förutsättning för utveckling men det behövs även stödjande regelverk med mera. Flera pilotprojekt och initiativ har genomförts utan att överleva projektfasen. Individers beteenden, attityder och värderingar är ännu en utmaning för att se till att samhällets mål och olika gruppers behov av tillgänglighet beaktas. Det är viktigt att komma ihåg att kunderna vill ha enklare vardag som ersätter egen bil. Med utmaningar som fungerande samverkan, stödjande regelverk och hållbara affärsmodeller behövs mer lärande och utveckling!

Föredrag och presentationer

 

Presentation:

Saara Reinimaki, Kombinerad Mobilitet/MaaS seminarium på Persontrafikmässan 24 oktober 2018

 

Presentation:

Endre Angelvik, Kombinerad Mobilitet/MaaS seminarium på Persontrafikmässan 24 oktober 2018

Presentation:

Anette Enemark, Kombinerad Mobilitet/MaaS seminarium på Persontrafikmässan 24 oktober 2018

Presentation:

Einar Tufvesson, Kombinerad Mobilitet/MaaS seminarium på Persontrafikmässan 24 oktober 2018

Presentation:

John Hultén och Göran Smith, Kombinerad Mobilitet/MaaS seminarium på Persontrafikmässan 24 oktober 2018