Om projektet

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh).

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacherna finns för närvarande i omkring 130 kommuner vilket möjliggör att coachningen kan ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Se filmen om vad coachningsprogrammet innebär:

 

Så fungerar det

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras.

Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med andra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

Enskild coachning:

  • Energigenomgång med platsbesök av coach
  • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
  • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam coachning:

  • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
  • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
  • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
  • Platsbesök hos andra deltagande företag
  • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar

Programmets tre faser

Coachningsprogrammet pågår till och med 2019 och består av tre faser: rekrytering, programperiod och uppföljning. Programmet är uppdelat i två omgångar med en grupp per omgång och coach. Varje grupp består av cirka 20 företag. Den första omgången sträcker sig från januari 2018 till december 2019 och den andra omgången från januari 2019 till december 2019.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas ungefär fyra träffar om totalt cirka tio timmar.

Utöver det kommer din insats bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Vilka kommuner har en coach för energi och klimat?

Cirka 130 kommuner eller 38 kommunsamarbeten har via Energimyndigheten och det nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd, ansökt om att anställa en coach. Är din kommun inte med i projektet är du och ditt företag välkomna att kontakta en coach i en närliggande kommun.

Kontaktuppgifter till coacher i de kommuner som medverkar finns här.

Coacher i förhållande till energi- och klimatrådgivare

Coacher för energi och klimat är ett separat stöd och ersätter inte den nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivningen. Stödet är istället en komplettering till energi- och klimatrådgivningen där fokus läggs på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. I vissa kommuner kan det därför finnas både rådgivare och coacher.