Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligt förekommande frågor om miljöstudier.

Vad är definitionen för små och medelstora företag (SMF)?

Med små och medelstora företag (SMF) menas företag som:

 • sysselsätter högst 249 personer och
 • har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller
 • en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år.

Företag ska, enligt Europeiska kommissionens definition av SMF-företag, definieras som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Detta innebär att bolag som i normala fall skulle ses som SMF kan komma att räknas som stort företag eftersom de ingår i en koncern.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag har rätt ansöka om stöd.

När förlorar/får företag status som små och medelstort företag?

Företaget förlorar/får sin status som små och medelstort företag (SMF) först efter att de två år i rad har överskridit/understigit gränsen för det tillåtna antalet medarbetare/årsomsättning/balansomslutning. Denna bedömning sker enligt bokslutet. Om företaget under de två senaste åren genomgått förändrat ägarskap kommer en uppskattning av räkenskaperna göras för att ge en rättvisande bild av företagets nya ekonomiska status.

Vilka kriterier gäller för organisationer/föreningar?

Förutom att ha gjort en energikartläggning behöver organisationen så som bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar vara momsregistrerad eller ha intäkter från försäljning av varor eller tjänster till icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår. Till ansökan behöver organisationen förtydliga vilka intäkter de haft från externa parter, det vill säga andra parter än de egna medlemmarna.

Hur stort stöd kan mitt företag ansöka om?

Det finns inga fasta belopp för hur stort eller litet stöd som kan sökas, de stöd som beviljats hittills har befunnit sig i mellan 30 000 – 400 000 kronor.

Kan stödet användas vid nybyggnation?

Ja det går bra att ansöka om stödet även vid nybyggnation, kravet på energikartläggning gäller ej då utan det behövs istället ett projekteringsunderlag vid ansökan.

Ska offerter ha tagits in innan ansökan?

Under rubriken Genomförande i ansökan, beskriver du som söker hur projektet ska genomföras. Där ska också en beskrivning per arbetsmoment finnas som beskriver vad som ska göras och när. Samt en bedömning av kostnad för de olika delmomenten vilket gör att det kan vara lämpligt att ta in offerter.

Kan stödet användas för att installera ett redan beprövat system?

För att en sådan ansökan ska godkännas krävs att det finns ett problem att lösa. Att endast installera ett beprövat system kan inte bli en miljöstudie. Det behöver finnas något som gör det unikt i detta fall och som kan bidra till spridning till andra med samma problem. Eller att det finns olika tekniker att välja bland som kräver en studie.

Vad gäller för inköp av utrustning?

Om utrustningen är inköpt specifikt för projektet och inte har nytta efter projektets slut kan detta bekostas av stödet för miljöstudier. Fundera över om det kan bli billigare att hyra in utrustning under projekttiden istället för att köpa in.

Om det finns användning av utrustningen efter projektet gäller kostnad för avskrivning över en rimlig period enligt vanligt skatteregelverk. Till exempel om ett instrument skrivs av över en 3-års period, och projektet tar 6 månader, då kan man ta med kostnader för 1/6 del av investeringskostnader för instrumentet.

Vad gäller vid inköp över 100 000 kronor?

För köp av vara eller tjänst över 100 000 kronor gäller särskilda regler. Även om ni som stödmottagare vanligen inte omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling gäller särskilt inköpsförfarande baserat på principerna i LOU. Vid köp av vara/tjänst överstigande 100 000 kronor ska ni som stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentation i form av avtal eller uppdragsbekräftelse ska innehålla:

 • Parternas namn
 • Pris
 • Beskrivning av varan/tjänsten
 • Tid för leverans.
 • Dokumentationen ska rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk redovisning

Vid köp av vara/tjänst överstigande belopp för direktupphandling (2018: 586.907 kr) ska köpet även konkurrensutsättas på följande sätt:

 • Stödmottagaren ska ställa en skriftlig förfrågan till minst två potentiella leverantörer. 
 • Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer. 
 • Dokumentationen ska rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk redovisning.

För företag som inte kan dra av momsen för investeringar kopplade till miljöstudier. Betalas stödet ut inklusive eller exklusive moms?

Företag som inte redovisar moms till exempel bostadsrättsföreningar kan ta upp fakturans fulla belopp inklusive momsen som stödgrundande kostnad.

Vid eget arbete inom företaget, hur ska personalkostnaden beräknas?

Personalkostnaden är baserad på den faktiska lönekostnaden för den person som bedriver arbetet.

Vid ansökan ska vilken konsult som ska göra jobbet anges?

Det är inget krav från vår sida att veta vilken konsult som ska genomföra arbetet men vi ser det som naturligt att detta ändå kan finnas med vid beskrivning av projektets planering.

I Energimyndighetens beslutsprocess ingår att bedöma om den sökande har tillräckliga resurser och kunnande för att genomföra projektet enligt plan. Om det sökande företag tar stöd av extern kompetens, som en konsult, så bedömer Energimyndigheten även dennes kunnande. Därför kan det vara positivt att i ansökan beskriva konsultföretaget och deras expertis.

Kan företag ansöka om stödet flera gånger?

Det finns inget hinder för ett företag att ansöka om stödet mer än en gång om det finns flera olika områden att genomföra en studie inom.

Vi vill undersöka möjligheterna att producera förnybar energi, kan vi söka stöd?

Stödet miljöstudier kan inte användas för detta utan endast för projekt inom området energieffektivisering. Dock finns andra stöd att söka för dig som vill producera förnybar energi.

Hur gör jag om jag får tekniska problem vid ansökan och rapportering till Energimyndigheten?

Kontakta helpdesk på telefonnummer 016-544 22 11 mellan klockan 8.00 till 16.00.