Område: Teknikutveckling och optimering av befintlig teknik

Studier inom det här området riktar sig till företag som vill optimera befintlig utrustning eller undersöka möjligheterna med ny energieffektiv teknik i den egna verksamheten.

Med bättre teknik kan företaget minska kostnaden för energin och öka energieffektiviteten. Ofta tillkommer även andra mervärden som minskat underhåll och förbättrad produktion. Stödet ger möjlighet att genomföra en fördjupad studie för att analysera egna förutsättningar och behov. En genomförd studie kommer att kunna ligga till grund för beslut om investeringar i bättre tekniska lösningar, ändrade rutiner, utbildningar med mera.

Det här ska studien innehålla

Studien kan utgå från en genomförd energikartläggning. Företaget kan också ha identifierat problem på annat sätt, till exempel upptäckt att utrustning eller processer inte fungerar optimalt och där man inte vet orsaken. Man kanske inte har en lösning på problemet, och man har heller inte haft tid eller pengar att utreda problemet. Studien ska alltså avse någon form av fördjupad undersökning och inte med fokus på enklare åtgärder som kan genomföras ändå.

Den fördjupade undersökningen ska klargöra förutsättningar för att kunna utveckla och optimera viktiga energiintensiva processer och delprocesser samt ge förslag på en energieffektiv lösning. Företaget ska utgå från det behov som finns kring organisation, rutiner och processer, mätning och uppföljning av energianvändningen. Målet är att rätt och energieffektiv teknik används optimalt och tillgodoser behovet utifrån det enskilda företagets förutsättningar.

Nedan områden ska ingå i studien och redovisas i skriftlig rapport till Energimyndigheten:

 • En genomlysning av de relevanta delar i verksamheten som omfattas av studien.
  I detta ingår att redovisa företagets nuvarande arbetssätt eller metod för att mäta och presentera viktiga processer och delprocesser inklusive berörd organisation, specifikation av befintlig teknik, mät- och uppföljningssystem, avgränsningar med mera.
 • Diskussion kring och förslag på utformning av önskad teknik.
  Ska inkludera kravspecifikation, organisation och arbetssätt och metod, inklusive specifika roller för de personer i organisationen som berörs av det nya föreslaget och de olika rollernas krav på information utifrån process- och produktionsbehovet.
 • Redovisning av en investeringskalkyl.
  Ska till exempel inkludera kostnader i mjuk- och hårdvara samt intäkter i form av direkta besparingar. I så stor utsträckning som möjligt ska mervärden beaktas. Mervärden kan till exempel vara bättre processkontroll, minskat avfall, ökat produktion, minskat underhåll, bättre arbetsmiljö. Företagets vanliga utvärderingsmetodik för strategiska investeringar får användas och helst kompletteras med en LCC-kalkyl.
 • Beräkning av den energieffektiviseringseffekt som aktuella investeringar i ny energieffektiv teknik förväntas bidra till.

Specifika bedömningskriterier för området

Utöver de allmänna bedömningskriterierna kommer dessa specifika bedömningskriterier att används vid bedömning av slutrapport:

 • Kvaliteten på nulägesanalys med systembeskrivning, avgränsning och diskussion kring nuvarande energianvändning exempelvis kopplat produktionsvolymer inom företaget (till exempel kilowattimmar (kWh) per producerat enhet).
 • Kvaliteten på diskussion och förslag av ny energieffektiv teknik eller optimerad metodik samt diskussion om vilken information som ska förmedlas till vilka befattningar och hur detta informationsbehov ska tillgodoses.
 • Kvaliteten på bedömning av energieffektiviseringspotentialen i föreslagen modern energieffektiv teknik i jämförelse med befintlig lösning.
 • Om mervärden blivit beaktat är det ett plus. Möjliga mervärden som kan diskuteras är till exempel ökat produktkvalitet, ökat produktionstakt, minskade stilleståndstider, minskat underhåll, bättre arbetsmiljö.
 • Mervärden ska inventeras och om möjligt inkluderas i kostnadskalkylen.
 • Det är ett plus om LCC används som ekonomisk kalkylmetod.