Utbetalning av stöd

Stöd för studien betalas ut efter att studien har genomförts och rapporteringen har blivit godkänd. Här får du mer information om hur utbetalning av stödet går till.

När Energimyndigheten godkänt både rapporten och den ekonomiska redovisningen så kommer stödet att betalas ut till det konto som företaget har angett vid ansökan. Vid projekt som är långa och uppgår till höga belopp kan en del av stödet betalas ut under studiens gång. Det kommer att framgå i beslutet när en sådan utbetalning sker.

Återbetalningskrav

Om ett företag som fått stöd har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd betalats ut felaktigt eller med för högt belopp, kan myndigheten besluta att utbetalat stöd ska återbetalas. Företaget som fått pengar kan bli skyldiga att betala tillbaka helt eller delvis. Detsamma gäller om villkoren för stödet inte har följts.