Vad ska ansökan innehålla?

När du ansöker inom Teknikutveckling och innovation, gör du detta via vår E-kanal. Ansökan kräver viss information och här har vi gjort en sammanställning av den information som ansökan ska innehålla.

Följande information behövs vid ansökan. Informationen finns också att ladda ner som checklista.

Grunduppgifter

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer

Är ditt företag SMF?

För att ha rätt att söka stödet måste företaget ingå i kategorin små och medelstora företag. Läs mer här om du har rätt till stöd.

Energikartläggning

Kravet på energikartläggning gäller på befintliga anläggningar. För nybyggnationer behövs endast projekteringsunderlag. Läs mer om energikartläggningens innehåll

 • Energikartläggning ska vara utförd så det motsvarar Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning för små och medelstora företag.
 • Underlag och relevanta rapporter kan bifogas i ansökan.

Motivering

Resonemang kring varför behovet av åtgärden finns samt vilka risker/osäkerheter som finns. (Max 1 A4-sida).

 • Vilket problem ska åtgärden lösa?
 • Resonera kring energieffektiviseringspotential och spridningsmöjligheter.
 • Fördelen med ny metodik, teknik, process, arbetssätt eller kunskap?
 • Vilka andra mervärden ger projektet?
 • Till exempel arbetsmiljö, produktionseffektivitet, miljöbelastning, marknadsfördelar etc.
 • Kommer företaget att använda Livscykelkostnadskalkyler (LCC) för att utvärdera eventuell investering i energieffektivitet?
 • Hur har problemet upptäckts och finns behov av ytterligare utredning?

Bakgrund

Berätta om företaget eller organisationen, max 1½, A4-sida.

 • Hur många anställda är ni?
 • Vilken typ av verksamhet bedriver ni?
 • Hur har ni arbetat med energieffektivisering tidigare?
 • Har ni sökt stöd tidigare?
 • Hur ser ni på energiaspekten framöver.

Mål

Enkla, mätbara mål i exempelvis kWh, max ½ A4 sida. Ange tydligt mål för projektet till exempel:

 • Minskad energianvändning med (antal) % efter åtgärd.
 • Produktionsprocess energieffektiviserad med (antal) % efter investering.
 • Utveckling av energieffektivare teknik, test som verifierar att kvalitetskrav uppnås med ny teknik/utrustning.
 • Ökad energikunskap genom utbildning av (antal) % av personalen.

Genomförandeplan

Aktivitetslista/genomförandeplan – skriv ned samtliga olika steg för projektet.

 • Vilka är involverade?
 • Vilka typer av kompetens behövs?
 • Ska företaget anlita extern expertis eller använda enbart intern arbetskraft?
 • När ska respektive steg starta och hur lång tid tar det?
 • Vilka osäkerheter och risker finns för projektet?
 • Koppla stegen i genomförandeplan till kostnadstabell, dvs en uppskattning av kostnad per moment och när det ska göras.

Kostnadstabell

En kostnadstabell ska tas fram som specificerar dessa kostnader.

 • Personalkostnader
 • Konsultkostnader
 • Materialkostnader
 • Utrustningskostnader
 • Övriga kostnader

Osäker vad stödet får användas till? Läs mer på Teknikutveckling och innovation – fördjupande stöd inom energieffektivisering.