Vad ska ansökan innehålla?

När du ansöker inom Teknikutveckling och innovation, gör du detta via vår E-kanal. Ansökan kräver viss information och här har vi gjort en sammanställning av den information som ansökan ska innehålla.

Följande information behövs vid ansökan. 

Grunduppgifter

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer

Är ditt företag SMF?

För att ha rätt att söka stödet måste företaget ingå i kategorin små och medelstora företag. Läs mer här om du har rätt till stöd.

Energikartläggning

 Läs mer om energikartläggningens innehåll

 • Energikartläggning ska vara utförd så det motsvarar Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning för små och medelstora företag.
 • Underlag och relevanta rapporter kan bifogas i ansökan.

Bakgrund

Berätta om företaget eller organisationen, max 1½, A4-sida.

 • Hur många anställda är ni?
 • Vilken typ av verksamhet bedriver ni?
 • Hur har ni arbetat med energieffektivisering tidigare?
 • Har ni sökt stöd tidigare?
 • Hur ser ni på energiaspekten framöver.

Vad ska vara med i ansökan

Ansökan ska innehålla tydliga och mätbara mål. Ansökan ska även innehålla:

 • Beskrivning av åtgärden, dess bakgrund, syfte/behov av investeringen, genomförandeplan och plan för resultatspridning.
 • En förteckning över kostnader för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för. Köpta tjänster och andra större kostnadsposter måste specificeras – gärna med bilaga/offert.
 • En beskrivning av hur stor energieffektivisering åtgärden förväntas medföra, direkt och på sikt, samt jämförelse med om åtgärden inte genomförs. Även en redovisning av uppgifter som använts vid beräkningen av energieffektiviseringen. Energieffektiviseringspotential och budget ska specificeras per åtgärd om projektansökan avser fler åtgärder.
 • Uppskattad återbetalningstid för projektet.
 • Om ansökan avser en merkostnad, det vill säga att ett mer energieffektiviserande alternativ väljs jämfört med ”bas-investering”, ska jämförande underlag lämnas in i form av till exempel offerter.
 • Information om allt annat offentligt stöd som sökanden eller projektdeltagare har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.
 • Om ni genomfört energikartläggning utan stöd av Energimyndigheten ska dokumenterad kartläggning bifogas ansökan.
 • Information om företaget deltar i Energieffektiviseringsnätverk.

Genomförandeplan

Aktivitetslista/genomförandeplan – skriv ned samtliga olika steg för projektet.

 • Vilka är involverade?
 • Vilka typer av kompetens behövs?
 • Ska företaget anlita extern expertis eller använda enbart intern arbetskraft?
 • När ska respektive steg starta och hur lång tid tar det?
 • Vilka osäkerheter och risker finns för projektet?
 • Koppla stegen i genomförandeplan till kostnadstabell, det vill säga en uppskattning av kostnad per moment och när det ska göras.

Kostnadstabell

En kostnadstabell ska tas fram som specificerar dessa kostnader.

 • Personalkostnader
 • Konsultkostnader
 • Materialkostnader
 • Utrustningskostnader
 • Övriga kostnader