Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligt förekommande frågor inom projektet Investeringsstöd inom Teknikutveckling och innovation.

Vad är definitionen för små och medelstora företag (SMF)?

Med små och medelstora företag (SMF) menas företag som:
• sysselsätter högst 249 personer och
• har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller
• en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år.

Företag ska, enligt Europeiska kommissionens definition av SMF-företag, definieras som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Detta innebär att bolag som i normala fall skulle ses som SMF kan komma att räknas som stort företag eftersom de ingår i en koncern.

Läs mer under Så avgör du om företaget har rätt till stöd

Kan företag ansöka om stöd inom flera olika områden?

Det går bra att ansöka om stöd mer än en gång, och för flera åtgärder, om det finns flera olika områden där stödet kan bidra till energieffektivisering. Samma kostnader kan dock inte ligga till grund för mer än en ansökan.

Vad räknas som en godkänd energikartläggning?

En energikartläggning enligt Energimyndighetens krav ska innehålla:

 • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter.
 • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi.
 • Förslag till åtgärder för energieffektivisering med företagsekonomisk kalkyl.

Läs mer om kraven på innehållet i en energikartläggning.

Vilka kriterier gäller för organisationer/föreningar?

Förutom att ha gjort en energikartläggning behöver organisationen så som bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar vara momsregistrerad eller ha intäkter från försäljning av varor eller tjänster till icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår. Till ansökan behöver organisationen förtydliga vilka intäkter de haft från externa parter, det vill säga andra parter än de egna medlemmarna.

Vi vill ställa om till förnybar energi, kan vi söka stöd?

Stödet kan inte användas för detta utan endast för projekt inom området energieffektivisering. Dock finns andra stöd att söka för dig som vill producera förnybar energi.

Hur gör jag om jag får tekniska problem vid ansökan och rapportering till Energimyndigheten?

Kontakta helpdesk på telefonnummer 016-544 22 11 mellan klockan 8.00 till 16.00.

Vad gäller vid inköp över 100 000 kronor?

Även om ni som stödmottagare vanligen inte omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling gäller för stöd till miljöstudier/investeringsstöd att ett särskilt inköpsförfarande ska tillämpas. Det särskilda inköpsförfarandet innebär att ni ska följa principerna i LoU samt dokumentera och eventuellt konkurrensutsätta. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna. Från januari 2018 är beloppet för direktupphandling 586 907 kronor för LoU.

Köp överstigande 100 000 kr:

Stödmottagare ska dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla:

 • parternas namn,
 • pris,
 • beskrivning av varan/tjänsten,
 • tid för leverans.

Dokumentation skall rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk slutredovisning.

Köp överstigande direktupphandlingsgräns (586 907 kr):

 • Köp ska konkurrensutsättas genom att stödmottagare ska ställa samma förfrågan till minst två potentiella leverantörer.
 • Förfrågan och svar ska vara skriftliga.
 • Stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om.
 • Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.
 • Dokumentation skall rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk slutredovisning.  

Principer att följa

Stödmottagare ska, enligt förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § LOU vid köp, hyra och leasing. Hyra omfattar inte hyra av fastighet utan avser hyra av tjänster, maskiner och dylikt. Principerna avser icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.

Likabehandling

Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Om det finns en koppling mellan stödmottagare och leverantör kan det innebära jävssituation. I sådana situationer kan det vara svårt att visa att konkurrensutsättning skett på lika villkor. En sådan situation ställer därmed krav på stödmottagare att aktivt agera för att få till en konkurrensutsättning på lika villkor.

Exempel:

 • en leverantör har varit anställd hos stödmottagaren
 • en leverantör sitter i stödmottagarens styrelse eller projektets styrgruppen
 • anställd hos stödmottagaren sitter i leverantörens styrelse
 • en anställd hos stödmottagaren har en anhörig som företräder leverantören
 • stödmottagaren och leverantören är nära vänner
 • beskrivningen av vad som ska köpas är utformat för att passa en viss leverantör

När förlorar/får företag status som små och medelstort företag?

Företaget förlorar/får sin status som små och medelstort företag (SMF) först efter att de två år i rad har överskridit/understigit gränsen för det tillåtna antalet medarbetare/årsomsättning/balansomslutning. Denna bedömning sker enligt bokslutet. Om företaget under de två senaste åren genomgått förändrat ägarskap kommer en uppskattning av räkenskaperna göras för att ge en rättvisande bild av företagets nya ekonomiska status.

Ska offerter ha tagits in innan ansökan?

Under rubriken Genomförande i ansökan, beskriver du som söker hur projektet ska genomföras. Där ska också en beskrivning per arbetsmoment finnas som beskriver vad som ska göras och när. Samt en bedömning av kostnad för de olika delmomenten vilket gör att det kan vara lämpligt att ta in offerter.

För företag som inte kan dra av momsen. Betalas stödet ut inklusive eller exklusive moms?

Företag som inte redovisar moms till exempel bostadsrättsföreningar kan ta upp fakturans fulla belopp inklusive momsen som stödgrundande kostnad.

Vid eget arbete inom företaget, hur ska personalkostnaden beräknas?

Personalkostnaden är baserad på den faktiska lönekostnaden för den person som bedriver arbetet.

Ska konsult anges vid ansökan?

Det är inget krav från vår sida att veta vilken konsult som ska genomföra arbetet men vi ser det som naturligt att detta ändå kan finnas med vid beskrivning av projektets planering.

I Energimyndighetens beslutsprocess ingår att bedöma om den sökande har tillräckliga resurser och kunnande för att genomföra projektet enligt plan. Om det sökande företag tar stöd av extern kompetens, som en konsult, så bedömer Energimyndigheten även dennes kunnande. Därför kan det vara positivt att i ansökan beskriva konsultföretaget och deras expertis.

Notera att vid köp av vara/tjänst överstigande belopp för direktupphandling (2018:586.907 kr) ska köpet även konkurrensutsättas se rubrik "Vad gäller vid köp över 100 000 kronor?"