Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligt förekommande frågor inom projektet Teknikutveckling och innovation.

Vad är definitionen för små och medelstora företag (SMF)?

Med små och medelstora företag (SMF) menas företag som:
• sysselsätter högst 249 personer och
• har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller
• en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år.

Företag ska, enligt Europeiska kommissionens definition av SMF-företag, definieras som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Detta innebär att bolag som i normala fall skulle ses som SMF kan komma att räknas som stort företag eftersom de ingår i en koncern.

Läs mer under Så avgör du om företaget har rätt till stöd

Kan företag ansöka om stöd inom flera olika områden?

Det går bra att ansöka om stöd mer än en gång, och för flera åtgärder, om det finns flera olika områden där stödet kan bidra till energieffektivisering. Samma kostnader kan dock inte ligga till grund för mer än en ansökan.

Vad räknas som en godkänd energikartläggning?

En energikartläggning enligt Energimyndighetens krav ska innehålla:

 • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter.
 • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi.
 • Förslag till åtgärder för energieffektivisering med företagsekonomisk kalkyl.

Läs mer om kraven på innehållet i en energikartläggning.

Vilka kriterier gäller för organisationer/föreningar?

Förutom att ha gjort en energikartläggning behöver organisationen så som bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar vara momsregistrerad eller ha intäkter från försäljning av varor eller tjänster till icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår. Till ansökan behöver organisationen förtydliga vilka intäkter de haft från externa parter, det vill säga andra parter än de egna medlemmarna.

Vi vill ställa om till förnybar energi, kan vi söka stöd?

Stödet kan inte användas för detta utan endast för projekt inom området energieffektivisering. Dock finns andra stöd att söka för dig som vill producera förnybar energi.

Hur gör jag om jag får tekniska problem vid ansökan och rapportering till Energimyndigheten?

Kontakta helpdesk på telefonnummer 016-544 22 11 mellan klockan 8.00 till 16.00.

Vad gäller vid inköp över 100 000 kronor?

För köp av vara eller tjänst över 100 000 kronor gäller särskilda regler. Även om ni som stödmottagare vanligen inte omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling gäller särskilt inköpsförfarande baserat på principerna i LOU. Vid köp av vara/tjänst överstigande 100 000 kronor ska ni som stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentation i form av avtal eller uppdragsbekräftelse ska innehålla:

 • Parternas namn. 
 • Pris. 
 • Beskrivning av varan/tjänsten.
 • Tid för leverans.
 • Dokumentationen ska rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk redovisning. 

Vid köp av vara/tjänst överstigande belopp för direktupphandling (2018: 586.907 kr) ska köpet även konkurrensutsättas på följande sätt:

 • Stödmottagaren ska ställa en skriftlig förfrågan till minst två potentiella leverantörer.
 • Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer.
 • Dokumentationen ska rapporteras till Energimyndigheten i samband med ekonomisk redovisning.