Nedan beskrivs elproduktion, elanvändning och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elproduktion

I genomsnitt har 2,4 TWh/vecka producerats under de senaste 4 veckorna (vecka 32–35) att jämföra med 2,5 TWh/vecka som producerades under motsvarande period för ett år sedan. Hittills i år, och jämfört med föregående år, är elproduktion från vattenkraft högre då året varit relativt vått. En fortsatt utbyggnad av vindkraft har gett en större elproduktion och kärnkraftens produktion är lägre då en reaktor har stängts under perioden, nedregleringar gjorts pga låga elpriser och förlängda revisioner men även oplanerade stopp under sommaren.

Figur 13 Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 35 år 2020, TWh

Figur 13 Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 35 år 2020, TWh.png

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Under perioden har vattenkraften producerat i genomsnitt 1,3 TWh el/vecka. För motsvarande period mellan 1996–2019 är genomsnittsproduktionen knappa 1,2 TWh/vecka.

 Produktionen i kärnkraftverken har varit 0,6 TWh per vecka under vecka 32–35 jämfört med 1,1 TWh samma period förra året. Tillgängligheten i kärnkraftverken uppgick till 57 procent i Sverige och 63 procent i Finland den 7 september 2020. Den låga tillgängligheten beror främst på att det är fortfarande är revisionstider.

Figur 14 Ackumulerad elproduktion från vindkraft till och med vecka 35 år 2020 samt några andra år, TWh

Figur 14 Ackumulerad elproduktion från vindkraft till och med vecka 35 år 2020 samt några andra år, TWh.png

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Vindkraften har, under den senaste 4-veckorsperioden, i genomsnitt producerat 0,3 TWh/vecka. Hittills i år har 18 TWh producerats vilket är 41 procent högre än samma period föregående år.

Bränslebaserad elproduktion producerade i genomsnitt 0,2 TWh el/vecka vilket är i samma nivå som under motsvarande period året innan.