Lägre utsläpp från industri- och energianläggningar 2011

Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem minskade under 2011 jämfört med 2010. Störst minskning redovisas inom förbränningsbranschen där el- och fjärrvärmeproducenter ingår. Det visar Naturvårdsverkets kartläggning av olika branschers utsläpp under föregående år.

Trots ökad BNP under 2011 sjönk utsläppen av koldioxid för de svenska anläggningarna i handelssystemet jämfört med 2010. Flera företag som tillfrågats i Naturvårdsverkets kvalitativa undersökning anger det milda vädret under 2011 som orsak till mindre energibehov och lägre utsläpp.

- Men företagen uppger också att man under 2011 genomfört eller påbörjat åtgärder för ytterligare energieffektiviseringar och/eller övergång till biobränsle, säger Anders Olsson, handläggare vid Naturvårdsverkets enhet för operativ tillsyn.

El- och fjärrvärme minskar mest

De cirka 750 svenska anläggningar som omfattas av utsläppshandel 2011 gav upphov till utsläpp motsvarande totalt 19,8 miljoner ton koldioxid. Det innebär att utsläppen från svenska företag inom handelssystemet minskat med ca 2,8 miljoner ton i jämförelse med 2010, ett år med relativt höga utsläpp till följd av kall vinter och produktionsökningar efter 2009 års konjunkturnedgång.

Utsläppen för 2011 är lägre i de flesta branscher utom metallhaltig malm, cementklinker/kalk och keramiska produkter. Utsläppen har minskat mest inom branschen förbränning (främst el- och fjärrvärme). Underskottet av utsläppsrätter i denna sektor är stort. Befintliga el- och fjärrvärmeanläggningar ges sedan 2008 ingen fri tilldelning av utsläppsrätter vilket bedöms ge ytterligare incitament att fasa ut fossila källor som används vid produktionstoppar.

Utsläppen från de flygföretag som rapporterat i Sverige ökade med 4,6 procent jämfört med 2010. Det totala utsläppet för 2011 var 4 364 241 ton koldioxid.

Utsläppshandelssystemet ska minska EU:s utsläpp

EU:s utsläppshandel har som mål att de företag som omfattas ska minska sina utsläpp med totalt 21 procent till år 2020 jämfört med 2005. Utsläppen regleras med ett förbestämt utsläppstak. Enskilda anläggningars utsläpp kan öka eller minska olika år till följd av till exempel konjunkturläge, produktionsökningar eller åtgärder som minskar utsläppen. För 2011 översteg tilldelningen av utsläppsrätter i Sverige de faktiska utsläppen. Företagen kan välja att sälja utsläppsrätter eller spara dem inför framtida produktionsökningar. Systemet garanterar dock att de totala utsläppen inom EU successivt minskar.

Naturvårdsverkets kartläggning redovisas som en komplettering till den EU-övergripande redovisning av utsläppen som EU-kommissionen varje år presenterar den 15 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Naturvårdsverket

Anders Olsson, handläggare sektionen för operativ tillsyn, anders....@naturvardsverket.se, 010-698 12 62 Viktor Jonsson, handläggare enheten styrmedel för klimat och luft viktor....@naturvardsverket.se, 010 698 17 31 Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 12 anneli....@naturvardsverket.se

Energimyndigheten

Andreas Åkerling, handläggare, enheten för internationell klimatpolitik andreas....@energimyndigheten.se, 016-544 23 12 Jennica Broman, handläggare enheten för policyanalys jennica...@energimyndigheten.se, 016-544 21 75