Svenska småhusägare köper mindre energi

Sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten minskat med en sjättedel i småhus. Under förra året använde ett småhus i genomsnitt 21 400 kWh köpt energi för uppvärmning och varmvatten. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

År 2012 och 2001 var ungefär lika varma vilket gör dem lämpliga att jämföra då temperaturen påverkar energianvändningen för uppvärmning relativt mycket. Siffran för 2001 var 25 500 kWh för uppvärmning och varmvatten medan siffran för 2012 var 21 400 kWh, vilket innebär att den köpta energin i småhus har minskat med en sjättedel. Under 2012 och 2011 var energianvändningen i stort sett densamma. Ovanstående siffror inkluderar även hushållsel för eluppvärmda småhus men inkluderar inte upptagen värmeenergi från värmepumpar.

– Den viktigaste förklaringen till att svenska småhusägare har köpt allt mindre energi mellan åren 2001 och 2012 är sannolikt den omfattande installationen av värmepumpar i Sverige, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

År 2012 hade 958 000 småhus någon typ av värmepump. Detta motsvarar nära hälften av landets småhus. Siffran kan jämföras med 2003 då 244 000 småhus hade värmepump. Antalet har därmed ökat med nästan 300 procent på nio år.

Oljeanvändning för uppvärmning har minskat kraftigt i småhus

Användningen av olja uppgick till 9 TWh 2001 och 1 TWh 2012. Detta är en minskning med 8 TWh eller 90 procent.

Om statistiken

År 2012 ingick uppskattningsvis 1 937 000 småhus i den undersökta populationen. Populationen kan kortfattat sägas utgöras av följande typer av småhus:

  • friliggande en- och tvåfamiljshus 
  • rad- och kedjehus helårsbostad med lokaler 
  • småhus på lantbruksfastigheter 
  • används för permanent boende.

Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 62,5 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av småhus. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanser, nationalräkenskaper och rapportering till Eurostat. Undersökningen har genomförts sedan 1977.

Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen.

Kontakt:

Lars Nilsson 016 - 544 22 76