Nytt stöd - Coacher ska hjälpa småföretag energieffektivisera

Coacher för energi och klimat (CEK) är ett nytt projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av EU. Det syftar till att stötta små företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) i att energieffektivisera.

Det nya stödet innebär att kommuner i Sverige kan ansöka om bidrag för coacher i sin kommun/region. En utlysning till kommunerna kommer att ske under hösten 2016. Utlysningstexten kommer tydligt att ange vad stödet omfattar och vilka kriterier stöd kommer att beviljas utifrån. Stödet kan tilldelas en kommun eller flera kommuner i samarbete. CEK är ett nationellt projekt där stödet ska spridas i hela landet. Den nationella spridningen av coacherna är därför ett viktigt kriterium.

Projektet kommer att omfatta ca 50 delprojekt (beviljade ansökningar) och beräknas täcka en funktion motsvarande en halvtidstjänst för sökande kommun. Projektet inom Nationella regionalfondsprogrammet pågår från 1 april 2016 – 31 december 2020, men projekttiden för coacherna är 1 januari 2017 – 31 juni 2020.

Coacher i förhållande till energi- och klimatrådgivare

CEK är ett separat stöd och ersätter inte energi- och klimatrådgivarnas (EKR) arbete/roll. Stödet är istället en komplettering till EKR där man riktar in sig specifikt på små företag (exklusive bostadsrättsföreningar). En kommun kan ansöka om stöd för både EKR och CEK.

Coachernas uppgift

Coachernas uppgift är att värva små företag (energianvändning under 300MWh) till "coachningsprogram". Under programmets gång gör coachen uppstartsbesök ute på företagen, håller i seminarier där energifrågan lyfts, har löpande kontakt med företagen samt har ett avslutande uppföljningsmöte. Under projektperioden är tanken att varje coach ska hinna ha flera program med olika företagsgrupper.

Vem kan vara coach?

CEK kan vara en energi-och klimatrådgivare, men behöver inte vara det. Det kan till exempel vara någon som är anställd på kommunen som redan har de kunskaper som krävs för arbetet. Man kan även dela upp tjänsten på flera personer som har spetskunskap inom olika områden, dock är kravet att personen i fråga är anställd hos kommunen.

Energimyndigheten arbetar vidare med detaljerna runt CEK. Ett färdigt förslag kommer att presenteras inför höstens utlysning. Den sker samtidigt som utlysningen för energi och klimatrådgivningen.