Ökad biodrivmedelsanvändning kräver teknikutveckling

Biodrivmedelsanvändningen har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Majoriteten av de biodrivmedel som används i Sverige idag är grödobaserade. EU vill styra bort från grödobaserade biodrivmedel för att istället gynna användning av så kallade avancerade biodrivmedel. För att få igång en omfattande produktion av avancerade biodrivmedel i Sverige behövs både nya processer och råvaror.

Idag är drygt hälften av de biodrivmedel som används i Sverige tillverkade av grödor som också hade kunnat användas till livsmedelsproduktion (så kallade grödobaserade eller livsmedelsbaserade biodrivmedel). Sett till världsmarknaden är ungefär 95 procent av alla biodrivmedel grödobaserade.

EU-kommissionen har under det senaste året uttryckt att de vill minska andelen grödobaserade biodrivmedel och istället öka andelen avancerade biodrivmedel. Avancerade biodrivmedel definieras idag inom EU som biodrivmedel som tillverkats av restprodukter, avfall eller icke-livsmedelsbaserad cellulosa och lignin. Det finns avancerade biodrivmedel på den svenska marknaden redan idag i form av etanol och HVO som tillverkats av avfall och restprodukter men möjligheten att utöka den produktionen är begränsad.

– Restprodukter och avfall i form av oljor och fetter är begränsade resurser och det kommer att vara svårt att utöka produktionen av exempelvis HVO ytterligare med hållbara råvaror. Därför är Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsinsatser inriktade på att ta fram avancerade biodrivmedel från restprodukter från jord-och skogsbruk, säger Jonas Lindmark på Energimyndigheten.

Det finns en önskan om att öka biodrivmedelsanvändningen i Sverige som en del i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030.

– Det kan bli en utmaning att öka användningen av biodrivmedel samtidigt som en del av råvarubasen behöver förändras. Det behövs en ökad produktion och ett marknadsgenombrott för avancerade biodrivmedel för att få till det. En sådan utveckling behöver sannolikt stöttas av styrmedel, säger Sofie Engberg på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tagit fram en marknadsrapport för biodrivmedel under 2016. Rapporten innehåller en nulägesbild av biodrivmedelsmarknaderna och ett kapitel som handlar om forskning på avancerade biodrivmedel i Sverige, med huvudfokus på den forskning som Energimyndigheten stödjer.