Fler småhus installerar värmepumpar

Antal småhus med åtminstone en värmepump har ökat med nästan 50 procent sedan 2009 enligt Energimyndighetens statistik. År 2009 fanns det 754 000 småhus som hade installerat värmepump och motsvarande siffra för 2016 var 1 227 000 småhus.

Ökningen beror både på att många nybyggda småhus installerar värmepump, och på att befintliga hus med andra uppvärmningssätt konverterar eller kompletterar med en värmepump.

Ur statistiken framgår också att:

  • Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten för småhus, flerbostadshus och lokaler uppgick under 2016 till drygt 80 TWh. Det är ökning med 4 TWh jämfört med året innan. Den främsta anledningen till ökningen är att mer energi krävdes för uppvärmning då 2016 var kallare än 2015.
  • Oljeanvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler har minskat drastiskt. På tio år har den minskat med drygt 80 procent, från 6 TWh till 1 TWh.
  • Fjärrvärme fortfarande dominerar uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler. 80 procent av flerbostadshusens uppvärmda area värmdes upp av enbart fjärrvärme år 2016. Motsvarande siffra för lokaler var 68 procent.
  • Värmepumpar ökar i alla byggnadskategorier och det finns drygt 1,3 miljoner värmepumpar installerade i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Under rapporter hittar du de tre undersökningarna och samlingspublikationen som är en sammanställning av de tre undersökningarna.

Om statistiken

Statistiken baseras på tre urvalsundersökningar som går ut till fastighetsägare för småhus flerbostadshus och lokaler. Urvalet i undersökningen för flerbostadshus är cirka 7 000 objekt. Svarsfrekvensen var 64 procent. Populationen avgränsas till hyreshusenheter, bostäder och lokaler. Byggnaden ska ha färdigställts senast år 2016 och ska innehålla minst 3 bostadslägenheter. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte populationen.

Urvalet i undersökningen för lokaler är cirka 10 000 objekt. Svarsfrekvensen var 63 procent. Populationen innefattar bland annat hotell och restauranger, hyreshus med huvudsakligen lokaler, vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar samt skolor. Dessutom ska byggnaden ha färdigställts senast år 2016. Industri- och jordbruksfastigheter ingår inte i populationen.

Urvalet för undersökningen i småhus är cirka 7000 objekt. Svarsfrekvensen var 51 procent. Populationen består av följande typer av småhus:

  • friliggande en- och tvåfamiljshus
  • rad- och kedjehus
  • helårsbostad med lokaler
  • småhus på lantbruksfastigheter
  • används för permanent boende.

Samlingspublikationen är en sammanfattning av tre delundersökningar om energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler. Dessa publiceras var för sig. Det sker vissa justeringar av resultaten från de tre delundersökningarna. Resultaten som redovisas i denna publikation kan alltså skilja sig något från de som redovisas i de tre delundersökningarna. De justeringar som görs beskrivs i rapporten.