Forskning kring förgasning av biomassa får 78 miljoner kronor i stöd

Förgasningsteknik är ett storskaligt alternativ för att ersätta fossila bränslen med biomassa. Tekniken kan minska Sveriges fossilberoende i flera sektorer, bland annat transportsektorn. Energimyndigheten har beslutat att ge 78 000 000 kronor i stöd till den tredje etappen av centrumbildningen Svenskt Förgasningscentrum.

Stödet ges till tre forskningsnoder som leds av Luleå Tekniska Universitet, KTH och Chalmers, under åren 2017 till och med 2021.

– Det behövs riktade satsningar för att förgasning ska bli konkurrenskraftig och komma till kommersiell användning. Svenskt Förgasningscentrum är en sådan satsning och bidrar till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor och industri, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

En effektiv teknik för att använda biobränslen

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen har även nyligen lämnat ett förslag på så kallad reduktionsplikt, som ställer krav på inblandning av biodrivmedel i den bensin och diesel som säljs. Förgasningstekniken är ett effektivt sätt att använda biobränslen på och kan också bredda råvarubasen till rester från jord- och skogsbruk och avfall.

Fakta om Svenskt förgasningscentrum

Svenskt förgasningscentrum bildades år 2011. Det är en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom teknik för förgasning av förnybara råvaror och närliggande områden.

Mer om information Svenskt förgasningscentrum finns på Luleå Tekniska Universitets webbplats.