Strategiska innovationsagendor fortsätter att göra nytta

En kartläggning visar att agendorna fortsätter att göra nytta genom att vara ett bra verktyg för ökad samverkan mellan olika aktörer. Strategiska innovationsagendor har varit en del i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden och legat till grund för 17 strategiska innovationsprogram.

De strategiska innovationsagendorna har varit en del i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden och legat till grund för 17 strategiska innovationsprogram.

Utgångspunkten har varit att möta viktiga samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Mellan åren 2012 – 2016 gavs olika samhällsaktörer möjlighet att gemensamt formulera vision och mål, samt definiera behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Detta har idag resulterat i 136 strategiska innovationsagendor.

Kartläggning visar på flera positiva effekter

På uppdrag av myndigheterna har Sweco nu genomfört en kartläggning av de strategiska innovationsagendor som myndigheterna finansierat. Resultatet av kartläggningen visar bland annat att:

  • Agendorna spänner över ett brett register av tematiska områden.
  • De är främst inriktade mot informations- och kommunikationsteknik samt energi- och klimatområdet.
  • En bred skara aktörer har deltagit i arbetet med att ta fram agendorna.
  • Det har funnits ett stort engagemang bland medverkade aktörer.
  • Projektledarna anser att agendaarbetet har bidragit till ökad samverkan mellan forskningsinstitut och företag, mellan företag och mellan företag/forskningsinstitutioner.
  • Projektledarna anser att agendaarbetet har bidragit till ökad samverkan mellan aktörer inom olika innovationsområden.
  • Projektledarna uppfattar att arbetet med agendorna har varit ett bra verktyg för att samla aktörer och ta fram en gemensam strategi.
  • Agendorna idag används på olika sätt även om projektet är avslutat, till exempel som grund för ansökan om ytterligare finansiering inom området.

– Det är roligt att se att det har funnits ett så stort engagemang från olika samhällhällsaktörer, och att agendorna kunnat ge en strategisk inriktning inom flera innovationsområden, säger Lisa Lundmark på Energimyndigheten.

Här kan du ta del av hela kartläggningsrapporten.
Mer information om agendorna finns på Vinnovas hemsida.