Energimyndigheten och fem sektorer ska samverka för energieffektivisering

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget - Sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet.

Idag den 31 januari lämnades rapporten om vilka sektorer Energimyndigheten avser att jobba vidare med in till regeringen. Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett långsiktigt uppdrag som syftar till att nå energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

– Målet med sektorsstrategierna är att de ska bidra till att uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på energieffektivisering, säger Anette Persson som är enhetschef på Energimyndigheten.

Den första fasen av uppdraget som nu är avslutad har haft som mål att identifiera vilka sektorer som strategier ska tas fram inom. Arbetet har inneburit dialoger med olika branscher, aktörer och myndigheter för att få en bild över hur arbetet bör utformas för att bli så framgångsrikt som möjligt.

Energimyndigheten har nu beslutat att strategier ska tas fram inom följande sektorer:

  • Fossilfria transporter
  • Produktion i världsklass
  • Framtidens handel och konsumtion
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Flexibelt och robust energisystem

– Under dialogerna har vi sett ett behov av att hitta former för branschöverskridande samarbeten. De aktörer vi pratat med är positiva till ett angreppssätt där branscher jobbar med ett gemensamt fokus på olika utmaningar eller möjligheter till effektivisering, säger Anette Persson.

Dialoger startas upp

Energimyndigheten ska under den närmaste tiden utforma det program som ska ligga till grund för samverkan inom sektorerna. Med start våren 2018 kommer Energimyndigheten att starta upp dialoger och samarbeten inom respektive sektor.

En viktig del i det inledande arbetet blir att fastställa vilken strategi eller vilka strategier som behöver tas fram inom respektive sektor.

– Vi ser fram emot att ha konstruktiva dialoger med en stor bredd av aktörer. Med samarbeten bygger vi en långsiktig och gemensam grund för att kunna möta framtidens utmaningar på energiområdet, avslutar Anette.

Mer information om uppdraget

Läs mer om uppdraget och ta del av rapporten här.